HP LaserJet 2200 Printer series - 網路安裝

background image

1 jÉ

10/100 Base-TX

34,abh®É=‘

34,

HP Jetdirect

-1 PQR S56 789

:T O3¼ 

HP

Ï 

@(A8BCD®‘G

HP Jetdirect

-1-Gí>œ‘ P-

Xš˜™

/

—

(

¼ ¶ ¹¯Ú|m %m#ýW

‹{ ¶©ª¹ ¶bc-¹#Ó

)Zù䗯°O2|

12

;n ¶¬;¹h®Øµ¬;³ ô/–(

abXš˜™

/

—-P í˜ P¯°O

2|

12

;n ¶¬;¹¼/–

8O ˜™—¥t-Pœ‘lm8O ab˜™

—žÉ-Pœ‘lm PQR S-•–—2T

)abZ

Windows NT 4.0

g

Windows 2000

O

Novell NetWare

ÔÙ

ý P‘Gɳ´pq*ÆÊ

Windows

û34N

Novell NetWare

1

(

Z ¶˜N

Novell

1¹ý ¶í¹

)û34N

Windows

-1

(

Z¶-G¹

Ø2a M ¶&-G¹

)(›-1 4û34

(

Z ¶-

G¹Ø2a M ¶1OÒtÒ¹

)¼Z(ÛÜ7%&‘sgm û34N

(

Z ¶-G¹Ø2a M ¶ÙšG‘-Gít¹)

background image

ZHTW

ù

1

Ýúá9:

17

A8Bý-ôk§&u

Windows

abûv34N

Macintosh

PQR S

Macintosh

T

1.

û

HP LaserJet 2200 CD

‹ZŒ

2.

¼ÇÈØ2P¦m 9M­®aô‚abÇÈØ2i

P¦ÿ#‘ý ¶{¹¹ #‘ý ¶„¹ CD

D:\SETUP

(

@

D

팍¸G

)

ŠO#‘ý ¶‘G¹

3.

#‘ý ¶¹´ï#$ W9M­®aô

Zf‡/–8) P‘GZ ¶-˜™—¹´É¶bñG

(

¼

:¨P¦m

)Z

Windows 2000

 ab ¶°N‚¬£¤¹Z/–8)P

¦ P# ¶bc¹

4.

#‘ý ¶/–¹

5.

ab˜™—-œ‘ f‡dÁ/–

(

ab˜™—žÉ-

P O-(œ‘ PQR SŠ‹ŒŽ…T

)

E?

Windows

FGHIJK)*LM

ab%&W-v434 ºZa&

%@a%&*º&A-

PQR

Windows

˜6 }&

Windows

9_ƒ‘øû

ƒP Zh®ƒäÉa„

Windows 3.1x

º& 4í434

åñò„

Windows 9x

g

NT 4.0

g

2000

O

Millenniumbackground image

18

ù

1

Ýúá9:

ZHTW

 

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

í e epq-~2Ž

þºZ 1"

Re³´aýÿMicrosoft Windows NT 4.0

O

Windows 2000HP-UXSun SolarisRed Hat LinuxSuSE Linux

Z8O

HP Web JetAdmin

µt蟠ÅÉ 

Web

Ž

&

PC

pq

HP Web JetAdmin

W(5Z

HP LaserJet 2200

Œaabº

34 åºZ

http://www.hp.com/go/webjetadmin

qýN

HP

Web JetAdmin

 b\ ˜6  ¯°`‚ 1

"…Z

HP Web JetAdmin

qº%&èélmXá

HP Web JetAdminWindows XP

Zá/0PXm

Windows XP