HP LaserJet 2200 Printer series - Tray 2 or Optional 250-Sheet Tray 3

background image

6 ñÄy nhË khay vào máy in.

LÜu š

BÃt cÙ khi nào lÃy khay 250 t© ra khÕi
máy in, trܧc khi Ç¥t trª låi luôn phäi Ãn
tÃm nâng giÃy b¢ng kim loåi xuÓng.
TÃm kim loåi này së t¿ nhä và nâng
giÃy lên khi ÇÄy khay vào máy in.