HP LaserJet 2200 Printer series - Specifications

background image

ChiŠu cao

255mm (10,0 in.)

334mm (13,2in.)

395mm (15,6in.)

ChiŠu r¶ng

405mm (16,0in.)

405mm (16,0in.)

405mm (16,0in.)

ChiŠu sâu (thân máy)

435mm (17,1in.)

435mm (17,1in.)

435mm (17,1in.)

Tr†ng lÜ®ng (có h¶p
m¿c in)

14,0kg (29,0lbs)

17,1kg (35,9lbs)

18,7kg (39,4lbs)


background imageVIWW

ñ¥c Tính KÏ ThuÆt 23

Ti

‰ng Vi

Œt

ñ¥c tính kÏ thuÆt ÇiŒn

Loåi 110 V

Loåi 220 V

NguÒn ÇiŒn yêu cÀu

100127V (+/- 10%) 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)

220240V (+/- 10%) 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)

Dòng ÇiŒn tÓi thi‹u khuy‰n cáo cho
sän phÄm Ç¥c trÜng

5,0 A

2,5 A

Công suÃt tiêu thø trung bình (W) -
(máy in HPLaserJet 2200)

In (18 trang/phút) = 400W

Standby (Ch©) = 12W

PowerSave (Ti‰t kiŒm) = 12W

Off (T¡t) = 0W

In (18 trang/phút) = 400W

Standby = 12W

PowerSave = 12W

Off = 0W

Th©i gian m¥c ÇÎnh cho PowerSave hoåt Ƕng là 15 phút. Các giá trÎ có th‹ thay Ç°i. Xin ljn
http://www.hp.com/support/lj2200 Ç‹ bi‰t thông tin hiŒn có.

Cänh Báo!

NguÒn ÇiŒn yêu cÀu tùy theo vùng bán máy in. ñØng chuy‹n Ç°i hiŒu th‰ hoåt Ƕng.
ÑiŠu này có th‹ làm hÕng máy in và làm bäo hành không có giá trÎ.


Quy cách môi trÜ©ng

Khi in

LÜu tr»/Ch©

NhiŒt Ƕ (máy in và h¶p m¿c)

15° ljn 32,5°C (59° ljn 89°F) -20° ljn 40°C (-4° ljn 104°F)

ñ¶ Äm tÜÖng ÇÓi

10% ljn 80%

10% ljn 90%
Phát xå âm thanh
(HP LaserJet 2200)

Hoåt Ƕng

Bi‹u thÎ theo ISO 9296

In (18 trang/phút)

LpAm = 51 dB(A)

PowerSave

HÀu nhÜ không nghe thÃy

Công suÃt âm thanh

Bi‹u thÎ theo ISO 9296

In (18 trang/phút)

LWAd = 6,6 bels(A)

PowerSave

HÀu nhÜ không nghe thÃy

Có th‹ Ç¥t máy in v§i công suÃt âm thanh b¢ng ho¥c l§n hÖn 6,3 bel trong phòng ho¥c ngæn riêng. Các giá trÎ có th‹ thay
Ç°i. Xin ljn http://www.hp.com/support/lj2200 Ç‹ bi‰t thông tin hiŒn có.

background image24

VIWW

Thông Tin vŠ Quy ñÎnh

LÜu š

ñ‹ bi‰t thêm vŠ các quy ÇÎnh, xin tham khäo Møc Løc A cûa tÆp tin hܧng dÅn sº
døng trong Çïa CD HP LaserJet 2200.

Quy ñÎnh cûa FCC

Cæn cÙ vào PhÀn 15 quy ÇÎnh cûa FCC, thi‰t bÎ này Çã ÇÜ®c thº nghiŒm và cho thÃy theo
Çúng gi§i hån cho thi‰t bÎ kÏ thuÆt sÓ Loåi B. Nh»ng gi§i hån này ÇÜ®c ÇÎnh ra nh¢m bäo vŒ
h®p lš chÓng nhiÍu gây håi khi l¡p Ç¥t tåi gia. Thi‰t bÎ này tåo ra, sº døng, và có th‹ phát
xå næng lÜ®ng sóng vô tuy‰n. N‰u không l¡p Ç¥t và sº døng theo Çúng chÌ dÅn, thi‰t bÎ này
có th‹ gây nhiÍu nguy håi cho liên låc vô tuy‰n. Tuy vÆy không có bäo Çäm së không xuÃt
hiŒn nhiÍu trong trÜ©ng h®p cá biŒt; s¿ hiŒn diŒn nhiÍu có th‹ xác ÇÎnh b¢ng cách t¡t và bÆt
thi‰t bÎ. N‰u thi‰t bÎ này gây nhiÍu nguy håi cho sóng truyŠn thanh và truyŠn hình, ngÜ©i sº
døng ÇÜ®c khuy‰n khích thº chÌnh sºa b¢ng m¶t ho¥c nhiŠu biŒn pháp sau Çây:

ñÎnh hܧng hay ÇÎnh vÎ låi ængten nhÆn sóng.

Tæng khoäng cách gi»a thi‰t bÎ và b¶ phÆn nhÆn sóng.

NÓi thi‰t bÎ vào ° c¡m thu¶c måch ÇiŒn khác v§i måch c¡m b¶ phÆn nhÆn sóng.

HÕi š ki‰n Çåi lš hay kÏ thuÆt viên truyŠn thanh/truyŠn hình có kinh nghiŒm.

LÜu š

BÃt cÙ thay Ç°i hay chÌnh sºa nào trên máy in không ÇÜ®c HP hoàn toàn chÃp thuÆn
có th‹ bãi miÍn quyŠn ÇiŠu khi‹n thi‰t bÎ cûa ngÜ©i sº døng.

CÀn sº døng dây cáp nÓi ÇÜ®c b†c chÓng nhiÍu Ç‹ tuân thû gi§i hån cho Loåi B theo
quy ÇÎnh trong PhÀn 15 cûa FCC.