HP LaserJet 2200 Printer series - Laser Safety Statement

background image

Cänh Báo!

Sº døng b¶ phÆn ÇiŠu khi‹n, ÇiŠu chÌnh hay th¿c hiŒn hoåt Ƕng khác v§i nh»ng gì
chÌ rõ trong bän hܧng dÅn sº døng có th‹ làm ti‰p xúc v§i bÙc xå nguy hi‹m.

background imageVIWW

Thông Tin vŠ Quy ñÎnh 25

Ti

‰ng Vi

Œt

Tuyên BÓ Phù H®p

theo Hܧng DÅn 22 cûa ISO/IEC, và EN 45014

Tên nhà sän xuÃt:

Công ty Hewlett-Packard

ñÎa chÌ nhà sän xuÃt:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

tuyên bÓ r¢ng sän phÄm

Tên sän phÄm:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

SÓ ki‹u dáng:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**,
C7064A

Tùy ch†n sän phÄm:

TƒT C

phù h®p v§i nh»ng ñ¥c Tính KÏ ThuÆt Sän PhÄm sau Çây:

An toàn:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 (Sän phÄm Laser/LED Loåi 1)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Loåi B

1

EN

61000-3-2:1995

EN

61000-3-3:1995

EN

55024:1998

FCC, T¿a ÇŠ 47 CFR, PhÀn 15, Loåi B

2

/ ICES-002, ƒn bän 2

AS / NZS 3548:1995