HP LaserJet 2200 Printer series - If You Have Any Other Problems

background image

N‰u Có R¡c RÓi

N‰u Có R¡c RÓi Cài ñ¥t

Áp døng danh sách sau Çây Ç‹ giäi quy‰t r¡c rÓi có th‹ có khi cài Ç¥t
máy in:

1 Bäo Çäm máy in Çang bÆt và m†i ÇÀu nÓi ÇŠu g¡n ch¥t. Bäo Çäm

không có thi‰t bÎ ngoåi vi nào khác nÓi v§i dây cáp máy in. ñÓi v§i
k‰t nÓi song song, bäo Çäm dây cáp theo Çúng IEEE-1284B.

2 Thoát khÕi m†i chÜÖng trình phÀn mŠm, t¡t máy vi tính và máy in.

BÆt máy in rÒi bÆt máy vi tính.

3 ñóng m†i chÜÖng trình chÓng virus Çang hoåt Ƕng trên máy vi tính

(NhÃp nút chu¶t phäi trên bi‹u tÜ®ng chÜÖng trình chÓng virus tåi
vùng trång thái cûa thanh tác vø rÒi nhÃn Disable).

4 BÕ cài Ç¥t phÀn mŠm ÇiŠu khi‹n máy in theo chÌ dÅn tåi tÆp tin

hܧng dÅn sº døng trong Çïa CD HP LaserJet 2200.

5 Cài Ç¥t låi lÀn n»a.

6 N‰u có thông báo r¢ng ÇÜ©ng truyŠn hai chiŠu không hoåt Ƕng,

nhÃn OK và ti‰p tøc phÀn cài Ç¥t còn låi.

N‰u Có BÃt CÙ R¡c RÓi Nào Khác

Nên tham khäo tÆp tin hܧng dÅn sº døng trong Çïa CD HP LaserJet
2200 Ç‹ giäi quy‰t m†i r¡c rÓi khác có th‹ có v§i máy in.

ñ‹ bi‰t thông tin vŠ viŒc liên låc v§i Chæm Sóc Khách Hàng HP,
xem trang 2.

LÜu š

Nên dùng phÀn mô phÕng bäng ÇiŠu khi‹n nh¢m xác ÇÎnh và kh¡c
phøc trøc tr¥c theo thông báo Çèn trên bäng này. Xem tÆp tin hܧng
dÅn sº døng trong Çïa CD HP LaserJet 2200 Ç‹ bi‰t rõ hÖn.

background image22

VIWW

ñ¥c Tính KÏ ThuÆt

LÜu š

ñ‹ bi‰t quy cách vÆt phÄm in và Ç¥c tính phø cûa máy in, xin tham khäo tÆp tin
hܧng dÅn sº døng trong Çïa CD HP LaserJet 2200.

Yêu cÀu vŠ vÎ trí Ç¥t máy in HP LaserJet loåi 2200:

BŠ m¥t v»ng ch¡c, b¢ng ph£ng

Có khoäng trÓng xung quanh máy in

NÖi Ç¥t thông gió tÓt

Không ti‰p xúc tr¿c ti‰p v§i tia sáng m¥t tr©i ho¥c hóa chÃt, k‹ cä dung dÎch lau chùi
chÙa amoniac

NguÒn ÇiŒn cung cÃp thích h®p

Môi trÜ©ng °n ÇÎnh - nhiŒt Ƕ hay Ƕ Äm không thay Ç°i Ƕt ng¶t

ñ¶ Äm tÜÖng ÇÓi 10% ljn 80%

NhiŒt Ƕ trong phòng 15° ljn 32,5° C (59° ljn 89° F)

ñ¥c tính kÏ thuÆt
cûa máy in

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
v§i khay 3 tùy ch†n
(250 t©)

HP LaserJet 2200
v§i khay 3 tùy ch†n
(500 t©)