HP LaserJet 2200 Printer series - Contents

background image

Œt


Máy in hp LaserJet loåi 2200Hܧng DÅn Làm Quen Máy In

background image

Thông tin bän quyŠn

Thông tin bän quyŠn

Thông tin bän quyŠn

Thông tin bän quyŠn

Bän quyŠn Công ty
Hewlett-Packard 2001

Gi» tÃt cä bän quyŠn. Nghiêm
cÃm tái bän, sºa Ç°i ho¥c dÎch
låi n‰u không có væn bän ÇÒng
š trܧc, trØ khi ÇÜ®c phép theo
luÆt bän quyŠn.

Mã sÓ b¶ phÆn: C7058-90978
XuÃt bän lÀn thÙ nhÃt:
Tháng 10, næm 2001

Bäo Çäm

Bäo Çäm

Bäo Çäm

Bäo Çäm

Thông tin trong tài liŒu này có th‹
Ç°i mà không cÀn báo trܧc.

Hewlett-Packard không có bÃt
cÙ bäo Çäm nào vŠ thông tin này.
HEWLETT-PACKARD Ç¥c biŒt
khܧc tØ bäo Çäm m¥c nhiên vŠ
tính thÜÖng måi và thích h®p cho
møc Çích riêng.

Hewlett-Packard không chÎu trách
nhiŒm vŠ bÃt cÙ thiŒt håi tr¿c ti‰p,
gián ti‰p, ngÅu nhiên, hÆu quä
ho¥c thiŒt håi nào khác ÇÜ®c xem
là có liên quan ljn viŒc cung cÃp
hay sº døng thông tin này.

Công nhÆn thÜÖng hiŒu

Công nhÆn thÜÖng hiŒu

Công nhÆn thÜÖng hiŒu

Công nhÆn thÜÖng hiŒu

Microsoft

®

, Windows

®

, và

Windows NT

®

là thÜÖng hiŒu cÀu

chÙng cûa Microsoft Corporation
tåi Hoa Kÿ.

M†i sän phÄm khác nh¡c ljn nÖi
Çây có th‹ là thÜÖng hiŒu cûa các
công ty tÜÖng Ùng.

background image


VIWW

1

Ti

‰ng Vi

Œt