HP LaserJet 2200 Printer series - Genel BakÆ 

background image

Genel Bakõş

Bu bölümde, yüksek-kaliteli ve ekonomik baskõyla ilgili önerilerde
bulunulmaktadõr. Bölümde ayrõca toner kartuşu ve yazõcõyla ilgili
özel bakõm görevleri belirtilmiştir.

!

UltraPrecise Toner Kartuşunun Yönetimi

!

Tonerin Yeniden Dağõtõlmasõ

!

Yazõcõnõn Temizlenmesi

background image

64

64

64

64 Bölüm 3 Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ

TK