HP LaserJet 2200 Printer series - Macintosh Yüklemesi

background image

Macintosh Yüklemesi

Macintosh Yüklemesi

Macintosh Yüklemesi

Macintosh Yüklemesi

Not

Not

Not

Not

PPD’nin kullanõlabilmesi için Apple LaserWriter 8 sürücüsü yüklenmelidir.

Macintosh’unuzla verilen Apple LaserWriter 8 sürücüyü kullanõn.

Yükleme işlemine başlamadan önce virüs korumayõ kapatõn.

1. HP LaserJet 2200 CD’sini CD-ROM sürücüye takarak yükleme

programõnõ çalõştõrõn. Masaüstünde yükleme penceresi görüntülenir.

2. Doğru dili seçin ve yükleyici simgesini çift tõklatõn.

3. Ekranda görüntülenen talimatlarõ izleyin.

Not

Not

Not

Not

HP LaserJet 2200 CD’si birçok dil için yazõlõm içerir. Yüklemede

kullanõlacak dili seçtikten ve istenen dilde Install (Yükle) komutunu

çift tõklattõktan sonra yükleme penceresi o dilde görüntülenir.

4. Yükleme işleminin başarõyla tamamlanmõş olduğunu doğrulamak

için istediğiniz yazõlõm uygulamasõnõ açõn ve basit bir dosyayõ
açõn ya da yeni bir dosya oluşturun.

5. Doğru yazõcõ adõnõn görüntülendiğinden emin olun ve belgeyi basõn.

6. Yazõcõ doğru baskõ yaparsa yükleme tamamlanmõş demektir.

(Baskõ yapõlmazsa ya da belge doğru basõlmõyorsa bkz.: Sorun
Giderme Kontrol Listesi.)

USB Kablo Bağlamõşsanõz

USB Kablo Bağlamõşsanõz

USB Kablo Bağlamõşsanõz

USB Kablo Bağlamõşsanõz

1. Apple’õn Desktop Printer Utility’yi (Masaüstü Yazõcõ Hizmet

Programõ’nõ) açõn.

2. "Printer (USB)" (Yazõcõ (USB)) seçeneğini seçin ve OK (Tamam)

düğmesini tõklatõn.

3. USB Printer Selection (USB Yazõcõ Seçimi) altõnda Change

(Değiştir) seçeneğini tõklatõn.

4. HP LaserJet 2200 yazõcõsõnõ seçin ve OK (Tamam) seçeneğini

tõklatõn.

5. "PPD" altõnda Auto Setup (Otomatik Kur) seçeneğini tõklatõn.

6. Pencereyi kapatmadan önce değişikliklerinizi kaydetmeyi

unutmayõn.

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 17

17

17

17