HP LaserJet 2200 Printer series - A² Yüklemesi

background image

Ağ Yüklemesi

Ağ Yüklemesi

Ağ Yüklemesi

HP LaserJet 2200 CD’si üzerindeki yazõlõm, Novell NetWare 3.2, 4.x
ve 5.x ya da Microsoft ağõ ile (Windows 3.1x hariç ) ağ yüklemesini
destekler. Diğer işletim sistemleri üzerinde ağ yüklemesi için,
http://www.hp.com/support/net_printing adresine gidin.

Not

Not

Not

Not

HP LaserJet 2200dn veya 2200dtn yazõcõsõna dahil olan HP JetDirect

yazõcõ sunucusunun 10/100 Base-TX ağ bağlantõ noktasõ vardõr.

Ağ bağlantõ noktasõ daha farklõ bir HP JetDirect yazõcõ sunucusuna

ihtiyacõnõz varsa bkz.: Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri veya size en

yakõn HP satõcõsõna başvurun.

Yazõcõ Yazõlõmõnõ Yüklemeden Önce

Yazõcõ Yazõlõmõnõ Yüklemeden Önce

Yazõcõ Yazõlõmõnõ Yüklemeden Önce

Yazõcõ Yazõlõmõnõ Yüklemeden Önce

!

HP JetDirect yazõcõ sunucusunun ağ için doğru
yapõlandõrõldõğõndan emin olmak için, kendi kendini
sõnama/yapõlandõrma sayfalarõnõ bastõrõn (yazõcõnõn Ready (Hazõr)
õşõğõ yanõnca, Go (Devam) ve Cancel Job (İş İptal) düğmelerine
aynõ anda basõn). İkinci sayfada, sonunda 12 haneli bir sayõ olan
"Hardware Address" (Donanõm Adresi) seçeneğini arayõn.
Ağ yüklemesini tamamlamak için bu donanõm adresi numarasõna
ihtiyacõnõz olacaktõr. (Kendi kendine sõnama/yapõlandõrma sayfalarõ
İngilizce basõlõrsa sonunda 12 haneli bir sayõ olan "Hardware
Address" (Donanõm Adresi) seçeneğini arayõn. Sayfalar, yazõcõ
yazõlõm yüklemesini tamamladõktan sonra yazõcõnõz için doğru olan
dilde bastõrõlmalõdõr. Yazõlõm yüklendikten sonra sayfalar doğru
basõlmazsa bkz.: Özel Sayfalarõn Basõlmasõ.)

!

Yazõlõmõ, Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Novell NetWare
üzerine yüklüyorsanõz yönetici ayrõcalõklarõna sahip
olduğunuzdan emin olun.

Windows yüklemesi size aşağõdaki işlemler sõrasõnda yol

Windows yüklemesi size aşağõdaki işlemler sõrasõnda yol

Windows yüklemesi size aşağõdaki işlemler sõrasõnda yol

Windows yüklemesi size aşağõdaki işlemler sõrasõnda yol
gösterir:

gösterir:

gösterir:

gösterir:

!

Yazõcõnõzõ Novell NetWare sunucuya bağlama (Novell Server

Bulundu ekranõndan komut girmeniz istenirse, Evet olarak

yanõtlayõn.)

!

Yazõcõnõzõ ağa bağlõ bir Windows yazõcõ sunucusuna bağlama

(Ağ Kurulumu ekranõndaki "İşlemci Kurulumu" yolunu izleyin).

!

Yazõcõ sunucusu üzerinden gitmeden yazõcõnõzõ doğrudan ağa

bağlama. (Ağ Kurulumu ekranõndan "Sunucu veya Eşler Arasõ"

yolunu izleyin).

!

Sizin için en iyi yöntemin ne olduğuna emin değilken yazõcõnõzõ

ağa bağlama. ("Ağ Kurulumu" ekranõndan "Hangi kurulumun en

iyisi olduğunu belirlemede bana yardõm et" yolunu izleyin.)

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 19

19

19

19

Yazõlõmõnõ Yüklemek İçin

Yazõlõmõnõ Yüklemek İçin

Yazõlõmõnõ Yüklemek İçin

Yazõlõmõnõ Yüklemek İçin

Not

Not

Not

Not

Aşağõdaki talimatlar yalnõzca Windows bilgisayarlarõ için geçerlidir.

Macintosh bilgisayarõna bir ağ kablosu bağlamõşsanõz bkz.: Macintosh

Yüklemesi.

1. HP LaserJet 2200 CD’sini CD-ROM sürücüsüne takõn.

2. Hoş geldiniz ekranõ görüntülendiğinde ekrandaki yönergeleri

yerine getirin. Hoş geldiniz ekranõ görüntülenmezse: Başlat’õ ve
Çalõştõr’õ tõklatõn ardõndan

D:\SETUP

yazõn (

D

CD-ROM

sürücünüzü gösteren harftir) ardõndan Tamam’õ tõklatõn.

3. Yazõcõ Yükle’nin yanõndaki düğmeyi tõklatõn ve yazõlõmõ yüklemek

için ekrandaki talimatlarõ yerine getirin.

Not

Not

Not

Not

Yükleme işlemi tamamlanmadan önce, (komut görüntülenince)

"Sõnama sayfasõ yazdõr" seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.

Windows 2000’de, yükleme tamamlanmadan önce "Yeni Donanõm

Bulundu Sihirbazõ" penceresi yeniden görüntülenirse İptal’i tõklatõn.

4. Son’u tõklatõn.

5. Sõnama sayfasõ doğru basõlmõşsa yükleme tamamlanmõş

demektir. (Baskõ yapõlmamõşsa ya da sõnama sayfasõ doğru
basõlmamõşsa bkz.: Sorun Giderme Kontrol Listesi.)

Windows Sharing’i kullanarak Yazõcõlarõ Ağa bağlama

Windows Sharing’i kullanarak Yazõcõlarõ Ağa bağlama

Windows Sharing’i kullanarak Yazõcõlarõ Ağa bağlama

Windows Sharing’i kullanarak Yazõcõlarõ Ağa bağlama

Yazõcõ bir paralel kablo kullanõlarak doğrudan bilgisayara bağlanmõşsa
yazõcõyõ ağda paylaştõrabilirsiniz, böylece diğer ağ kullanõcõlarõ da
buradan bastõrabilir.

Windows paylaşõmõnõ etkinleştirmek için Windows belgelerine başvurun.
Yazõcõ paylaştõrõldõktan sonra, yazõcõyõ paylaşmasõ gereken bütün
bilgisayarlara yacõzõ yazõlõmõnõ yükleyin.

Not

Not

Not

Not

Windows 3.1x kullanan Ağ bilgisayarlarõ, paylaştõrõlan yazõcõya

erişebilir, ancak doğrudan yazõcõya bağlõ olan bilgisayarda

Windows 9x, NT 4.0, 2000 veya Millennium çalõşõyor olmalõdõr.

background image

20

20

20

20 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

TK