HP LaserJet 2200 Printer series - A²a Ba²lÆ Bilgisayarlar için YazÆlÆm

background image

Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm

Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm

Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm

Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin, ticari ya da kurumsal ağlarda yazõcõnõn
yönetiminde kullanõlmak üzere üretilmiştir. Bu tarayõcõ tabanlõ
yazõlõm, desteklenen sunucu platformuna yüklenebilir.

Aşağõdaki sistemler desteklenir:

!

Microsoft Windows NT 4.0 veya Windows 2000

!

HP-UX

!

Sun Solaris

!

Red Hat Linux

!

SuSE Linux

HP Web JetAdmin yüklendikten sonra desteklenen tarayõcõlara sahip
bütün istemci PC’lerin yazõcõyõ yönetmesine izin verir.

HP Web JetAdmin, HP LaserJet 2200 CD’si üzerinde bulunmaz.
Internet erişiminiz varsa, http://www.hp.com/go/webjetadmin
adresinden, HP Web JetAdmin yazõlõmõnõ yükleyebilir, destek
belgelerini edinebilir ve desteklenen platform ve web tarayõcõlarõnõn
en son listesini edinebilirsiniz.

Not

Not

Not

Not

HP Web JetAdmin web sitesinde HP Web JetAdmin’e birçok dilde

erişilebilirsiniz.

HP Web JetAdmin’e Erişme

HP Web JetAdmin’e Erişme

HP Web JetAdmin’e Erişme

HP Web JetAdmin’e Erişme

HP Web JetAdmin yazõlõmõ, desteklenen sunucu platformuna
yüklendikten sonra, bir istemci iş istasyonundan aşağõdaki URL’lerden
birisini girerek HP Web JetAdmin’e desteklenen web tarayõcõlarõndan
birini kullanarak erişebilirsiniz:

!

http://server.domain:port/
burada sunucunuzun ana makine adõnõn sunucu.etki alanõ ve
bağlantõ noktasõ yükleme sõrasõnda girdiğiniz bağlantõ noktasõ
numarasõdõr (varsayõlan bağlantõ noktasõ: 8000). Bu bilgiler,
HP Web JetAdmin’in yüklendiği dizinde saklanan url.txt dosyasõ
içinde bulunabilir.

!

http://ipaddress:port/
buradaki "ipaddress" WP Web JetAdmin’in bulunduğu makinenin
IP adresidir.

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 21

21

21

21

Not

Not

Not

Not

Windows dõşõ işletim sistemleri için HP Web JetAdmin içindeki ayarlar,

HP Web JetAdmin’deki özellikler yazõcõ sürücüsü içinde değilse, yazõcõ

sürücüsü ayarlarõ tarafõndan geçersiz kõlõnamayabilir. Yazõcõ sürücü

ayarlarõ, her iki tarafta görüntülenen ayarlar için, HP Web JetAdmin

içindeki ayarlarõ geçersiz kõlar ve bunlarõn yerine geçer.

HP JetDirect Embedded Web Server

HP JetDirect Embedded Web Server

HP JetDirect Embedded Web Server

HP JetDirect Embedded Web Server

HP JetDirect Embedded Web Server, HP Web JetAdmin gibi,
aygõt yönetimi uygulamalarõnõ kullanmayõ istemeyenler için bir
çözüm oluşturur.

HP JetDirect Embedded Web Server ile, JetDirect yazõcõ
sunucularõna herhangi bir yazõlõmõ yüklemeden doğrudan bir web
tarayõcõsõndan (Netscape Navigator veya Microsoft's Internet Explorer
gibi) erişebilirsiniz. Embedded Web Server’õ JetDirect yazõcõ
sunucularõnõ yapõlandõrmak veya JetDirect yazõcõ sunucusu ve bağlõ
çevre birimleriyle ilgili bilgileri görüntülemek için kullanabilirsiniz.

JetDirect aygõtõ, benzersiz bir URL’ye eşleştirilmiştir ve JetDirect
IP adresi ya da ana makine adõ kullanan bir web tarayõcõsõndan
erişilebilir (Embedded Web Server’in giriş sayfasõna kolay sürekli
erişim için işaretlenebilir).

Aşağõ adrese giderek Embedded Web Server’a erişebilirsiniz:
http://www.hp.com/go/jetdirect.

background image

22

22

22

22 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

TK

Yazõlõm Yükleme İpuçlarõ

Yazõlõm Yükleme İpuçlarõ

Yazõlõm Yükleme İpuçlarõ