HP LaserJet 2200 Printer series - FIR Ba²lantÆ NoktasÆyla BaskÆ (Kablosuz BaskÆ)

background image

FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ)

FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ)

FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ)

FIR bağlantõ noktasõ, yazõcõnõn sağ alt köşesinde bulunur. Bu bağlantõ
noktasõ IrDA (Kõzõlötesi Veri Birliği) tarafõndan belirlenen özelliklerle
uyumludur. FIR bağlantõ noktasõnõn sağ tarafõnda, bağlantõ noktasõnõn
etkin olduğu zaman yanan bir durum õşõğõ vardõr. FIR bağlantõ
noktasõ, saniyede en fazla 4 MB hõzla veri aktarõmõ yapar. IR
bağlantõsõ oluşturulunca FIR durum õşõklarõ yanar. Bağlantõ kesili
durumdayken veya baskõ işi tamamlanõnca FIR õşõğõ yeniden söner.

FIR bağlantõ noktasõnõ kullanmak için aşağõdakilere ihtiyacõnõz vardõr:

!

IrDA uyumlu IR bağlantõ noktasõ olan bir bilgisayar ya da Kişisel
Sayõsal Yardõmcõ (PDA)

!

Bilgisayardan FIR ve IrDA iletişim kuralõ kullanan bir yazõcõda
baskõ işlemi yapmasõna izin veren kõzõlötesi bağlantõ noktasõ
sürücüsü.

!

Yazõcõnõn basabileceği verileri üretecek bir yazõcõ.

Not

Not

Not

Not

Doğru bağlantõ noktasõ sürücüsünü öğrenmek için donanõm veya

işletim sisteminizin üreticisine danõşõn.

FIR Durum Işõğõ

FIR Bağlantõ Noktasõ

background image

26

26

26

26 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

TK

Kablosuz Baskõ Talimatlarõ

Kablosuz Baskõ Talimatlarõ

Kablosuz Baskõ Talimatlarõ