HP LaserJet 2200 Printer series - Genel BakÆ 

background image

Genel Bakõş

Genel Bakõş

Genel Bakõş

Genel Bakõş

Çoğu yazõlõm uygulamalarõ yazõcõ komutlarõ girmenizi gerektirmez.
Gerekirse, yazõcõ komutlarõ girmek için bilgisayarõnõzõn ve
yazõlõmõnõzõn belgelerine bakõn.

PCL

PCL

PCL

PCL

PCL yazõcõ komutlarõ yazõcõya hangi işleri gerçekleştireceğini ve
hangi yazõ tiplerini kullanacağõnõõ söyler. Bu ek PCL komut yapõsõnõ
bilen kullanõcõlar için hõzlõ bir referanstõr.

The PCL 5e yazõcõ komutlarõ PCL’in önceki sürümleriyle geriye dönük
olarak uyumludur.

The PCL 6 yazõcõ komutlarõ yazõcõnõn özelliklerinden tam olarak
yararlanõrlar.

HP-GL/2

HP-GL/2

HP-GL/2

HP-GL/2

Yazõcõ HP-GL/2 garfik dilini kullanarak bektör grafikleri yazdõrma
yeteneğine sahiptir. HP-GL/2 dilini yazdõrma yazõcõnõn PCL dilini
bõrakõp HP-GL/2 moduna girmesini gerektirir; bu gerekli PCL kodlarõ
gönderilerek yapõlabilir. Bazõ yazõlõm uygulamalarõ sürücüleri
aracõlõğõyla diller arasõnda geçiş yaparlar.

background image

156

156

156

156 Ek D Yazõcõ Komutlarõ

TK

PJL

PJL

PJL

PJL

HP'nin Printer Job Language (PJL, Yazõcõ İş Dili) PCL ve diğer yazõcõ
dilleri üzerinde kontrol sağlar. PJL’nin başlõca dört fonksiyonu vardõr:

!

yazõcõ dili geçişi

!

iş ayõrma

!

yazõcõ yapõlandõrmasõ

!

yazõcõnõn durumunu okuma

PJL komutlarõ yazõcõnõn varsayõlan ayarlarõnõ değiştirmek için
kullanõlabilir.

Not

Not

Not

Not

Bu ekin sonundaki tablo sõk kullanõlan PCL 5e komutlarõnõ içerir.

background image

TK

Ek D Yazõcõ Komutlarõ 157

157

157

157

PCL Yazõcõ Komut Sözdizimini Anlama