HP LaserJet 2200 Printer series - Escape SÆralarÆnÆ Birle tirme

background image

Escape Sõralarõnõ Birleştirme

Escape Sõralarõnõ Birleştirme

Escape Sõralarõnõ Birleştirme

Escape sõralarõ tek bir escape sõra dizisine birleştirilebilir.
Kod birleştirirken izlemek gereken üç önemli kural vardõr:

1. Her escape sõrasõ için, ? karakterinden sonra gelen ilk iki

karakter aynõ olmalõ.

2. Escape sõralarõ birleştirilirken, her escape sõrasõndaki büyük harf

(sonlandõrma) karakterini küçük harf karakterine çevirin.

3. Birleştirilen escape sõrasõnõn son karakteri büyük harf olmalõ.

Aşağõdaki escape sõra dizisi legal kağõt, yatay yönlendirme ve
8 satõr/inç seçmek için yazõcõya gönderilir.

?&l3A?&l1O?&l8D
Aşağõdaki escape sõrasõ aynõ yazõcõ komutlarõnõ daha kõsa bir sõraya
birleştirerek gönderir:

?&l3a1o8D