HP LaserJet 2200 Printer series - Sorun Giderme Kontrol Listesi

background image

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Yazõcõ gerektiği şekilde çalõşmõyorsa aşağõdaki Kontrol listesini
sõrasõna uygun olarak tamamlayõn. Yazõcõ bir basamakta takõlõyorsa
bu basamağa karşõlõk gelen sorun giderme önerilerini uygulayõn.

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Sorun Giderme Kontrol Listesi

Yazõcõnõn Ready (Hazõr)
õşõğõnõn yandõğõndan
emin olun.

Hiçbir õşõk yanmõyorsa elektrik kablosu
bağlantõlarõnõ kontrol edin. Açma kapama
düğmesini kontrol edin. Başka bir prize
takarak güç kaynağõnõ kontrol edin.

Diğer õşõklar yanõyorsa, Kontrol Paneli Mesajlarõyla
İlgili Sorunlarõn Giderilmesi kõsmõna gidin veya
kontrol paneli simulatörünü kullanõn.

Yazõcõnõn kağõdõ doğru
biçimde beslediğini
doğrulamak için,
bir deneme
sayfasõ yazdõrmak
üzere

(D

EVAM

)

düğmesine basõn.

Deneme sayfasõ yazdõrõlmõyorsa, Tepsi 2 veya
Tepsi 3’te kağõt olup olmadõğõnõ kontrol edin.

Dupleksleyicide kağõt kalõp kalmadõğõnõ kontrol
edin. Dupleksleyiciden kağõt çõkarõlmasõyla ilgili
yönergeler için bkz.: Dupleksleyici Bölgesi

Yazõcõda kağõt sõkõşõrsa, Kağõtlarõn Sõkõşmalarõnõn
Giderilmesi kõsmõna bakõn.

Yazõcõ baskõyõ yapõyor, ancak statü õşõklarõ
yanõyorsa, Kontrol Paneli Mesajlarõyla İlgili
Sorunlarõn Giderilmesi kõsmõna bakõn veya
kontrol paneli simulatörünü kullanõn.

Deneme sayfasõnõn
doğru basõlõp
basõlmadõğõnõ
kontrol edin.

Bir baskõ kalitesi sorunu varsa, Baskõ Kalitesi
Sorunlarõnõn Çözümü kõsmõna bakõn.

background image

TK

Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi 73

73

73

73

Bilgisayar ve yazõcõnõn
bağlõ olduğunu ve
doğru iletişim
kurulduğunu anlamak
için, yazõlõm
uygulamasõndan kõsa
bir belgeyi bastõrõn.

Sayfa basõlmõyorsa, yazõcõ ve bilgisayar arasõndaki
kablo bağlantõsõnõ kontrol edin. Doğru kablo
kullandõğõnõzdan emin olun.

Yazõcõnõn duraklatõlõp duraklatõlmadõğõnõ görmek
için, baskõ kuyruğunu veya yazdõrma
kuyruklayõcõsõnõ (Macintosh'ta Baskõ Gözlem)
kontrol edin.

HP LaserJet 2200 serisi yazõcõ sürücüsünü
yükleyip yüklemediğinizi araştõrõn.

HP LaserJet 2200 serisi yazõcõ sürücüsü ve
bağlantõ noktasõ kullandõğõnõzdan emin olmak
için yazõlõm uygulamasõnõ kontrol edin.

Baskõ sõrasõnda kağõt durursa, Genel Baskõ
Sorunlarõnõn Giderilmesi kõsmõna bakõn.

Kontrol listesinin
taranmasõyla yazõcõdaki
sorun giderilemiyorsa,
şu sorun giderme
bölümlerini kontrol edin:

Genel Baskõ Sorunlarõnõn Giderilmesi
Kablosuz Baskõ Sorunlarõ
Kontrol Paneli Mesajlarõyla İlgili Sorunlarõn
Giderilmesi
İkincil Işõk Düzenekleri
Ağ Baskõ Sorunlarõ
Windows'ta Sõk Rastlanan Sorunlar
Macintosh'ta Sõk Rastlanan Sorunlar
PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi
Özel Sayfalarõn Basõlmasõ

Sorun Giderme Kontrol Listesi (Devam Edecek)

Sorun Giderme Kontrol Listesi (Devam Edecek)

Sorun Giderme Kontrol Listesi (Devam Edecek)

Sorun Giderme Kontrol Listesi (Devam Edecek)

background image

74

74

74

74 Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi

TK

Genel Baskõ Sorunlarõnõn Giderilmesi

Genel Baskõ Sorunlarõnõn Giderilmesi