HP LaserJet 2200 Printer series - PostScript (PS) HatalarÆnÆn Giderilmesi

background image

PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi

PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi

PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi

Aşağõdaki durumlar PS diline özgüdür ve birkaç yazõcõ dili kullanõldõğõ
zaman ortaya çõkabilir.

Not

Not

Not

Not

PS hatalarõ oluştuğunda basõlõ veya ekranda görüntülenen bir mesaj

almak için, Baskõ Seçenekleri iletişim kutusunu açõn ve PS Hatalarõ

kõsmõnõn yanõndaki istenen seçimi tõklatõn. Buna, HP LaserJet Yazõcõ

Yapõlandõrmasõ’ndaki Print PS Errors (Yazõcõ PS Hatalarõ)’ndaki onay

kutusundan da erişebilirsiniz.

PS Hatalarõ

PS Hatalarõ

PS Hatalarõ

PS Hatalarõ

Belirti

Belirti

Belirti

Belirti

Olasõ Neden

Olasõ Neden

Olasõ Neden

Olasõ Neden

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Baskõ, istediğiniz yazõ tipleri
yerine Courier yazõ tipi
(yazõcõnõn varsayõlan
yazõ tipi) çõkõyor.

İstenen yazõ tipi yüklü değildir.
PS baskõ işi alõnmadan hemen
önce bir PCL işi basmak için
kişisel anahtar çalõştõrõlmõş
olabilir.

İstenen yazõ tipini yükleyin ve
işi yeniden bastõrõn. Yazõ tipini
ve yerini doğrulayõn. Uygunsa
yazõcõya yükleyin. Yazõlõm
belgelerini inceleyin.

Sayfa, kenarlardan kesintiler
yapõlmõş halde çõkõyor.

Baskõ işi çok karmaşõktõr.

Baskõyõ 600 dpi’da yapmanõz
gerekebilir; sayfanõn
karmaşõklõğõnõ azaltõn veya
daha fazla bellek yükleyin.

PS hata sayfasõ basõlõyor.

Baskõ işi PS olmayabilir.

Baskõnõn PS işi olduğundan
emin olun. Yazõlõm
uygulamasõnõn yazõcõya bir
kurulum veya PS başlõk
dosyasõ gönderilmesini
bekleyip beklemediğini
kontrol edin.

background image

TK

Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi 113

113

113

113

Özel Hatalar

Özel Hatalar

Özel Hatalar

Özel Hatalar

Sõnõr Kontrol Hatasõ

Baskõ işi çok karmaşõktõr.

Baskõyõ 600 dpi’da yapmanõz
gerekebilir; sayfanõn
karmaşõklõğõnõ azaltõn veya
daha fazla bellek yükleyin.

VM Hatasõ

Yazõ Tipi Hatasõ

Yazõcõ sürücüsünden sõnõrsõz
yüklenebilir yazõ tiplerini seçin.

Aralõk Kontrolü

Yazõ Tipi Hatasõ

Yazõcõ sürücüsünden sõnõrsõz
yüklenebilir yazõ tiplerini seçin.

PS Hatalarõ (Devam Edecek)

PS Hatalarõ (Devam Edecek)

PS Hatalarõ (Devam Edecek)

PS Hatalarõ (Devam Edecek)

Belirti

Belirti

Belirti

Belirti

Olasõ Neden

Olasõ Neden

Olasõ Neden

Olasõ Neden

Çözüm

Çözüm

Çözüm

Çözüm

background image

114

114

114

114 Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi

TK

background image

TK

Bölüm 5 Servis ve Destek 115

115

115

115

5