HP LaserJet 2200 Printer series - Åkincil I Æk Düzenekleri

background image

İkincil Işõk Düzenekleri

İkincil Işõk Düzenekleri

İkincil Işõk Düzenekleri

İkincil Işõk Düzenekleri

Not

Not

Not

Not

Yazõcõ mesajlarõnõ anlamak için kontrol paneli simulatörünü

de kullanabilirsiniz.

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Bellek Taşmasõ

Yazõcõ belleği dolu.
Baskõya devam etmek için

(D

EVAM

)

düğmesine basõn. Bazõ verileri
kaybettiyseniz, yazõcõ belleğinde
bulunan gereksiz yazõ tipleri, makrolar
ve verileri kaldõrarak yazõcõ belleğinde
yer açmayõ deneyin. Hala verileriniz
kayboluyorsa, yazõcõya bellek eklemeniz
gerekebilir. Geçici bir çözüm olarak,
görüntüyü basitleştirin veya 600 dpi
çözünürlükte basõn.

Geçici Motor Hatasõ

Yazõcõda geçici bir motor hatasõ oluştu.
Yazõcõyõ açõp kapatarak sõfõrlayõn.

Baskõ Taşmasõ

Baskõ işi, varolan yazõcõ belleği için
çok karmaşõk.
Baskõya devam etmek için

(D

EVAM

)

düğmesine basõn. Bazõ verileriniz
kaybolduysa, yazõcõya bellek eklemeniz
gerekebilir. Geçici bir çözüm olarak,
görüntüyü basitleştirin veya 600 dpi
çözünürlükte basõn.

background image

100

100

100

100 Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi

TK

Kötü Bağlantõ

Yazõcõ ve bilgisayar arasõndaki kablo
kötü bağlanmõştõr veya kalitesizdir. Kablo
bağlantõlarõnõn güvenli olup olmadõğõnõ
kontrol edin. Yüksek kaliteli bir kablo
kullandõğõnõzdan emin olun.

Bellek
Konfigürasyon
Hatasõ

!

İşi yeniden basõn.

!

Yazõcõyõ kapatõn.

(D

EVAM

)

düğmesine basõn ve basõlõ tutun.
Yazõcõyõ açõn ve

(D

EVAM

)

düğmesini

en az beş, en fazla on beş saniye
kadar basõlõ tutmaya devam edin.
Bu işlem sõrasõnda Dikkat õşõğõ
yanacaktõr.

(D

EVAM

)

düğmesini

bõrakõn.

(D

EVAM

)

düğmesini

bõrakmadan önce Dikkat ve
Hazõr õşõklarõ yandõysa,
prosedürü yinelemeniz gerekir.

!

DIMM’leri değiştirin (bellek).

!

HP servis temsilcinizle görüşün.
Bkz.: HP Müşteri Hizmetleri (Servis
ve Destek) veya Dünya Çapõndaki
Satõş ve Servis Bürolarõ.

Kişisel/İş’le İlgili
Hata

!

Yazõcõyõ kapatõn.

(D

EVAM

)

düğmesine basõn ve basõlõ tutun.
Yazõcõyõ açõn ve

(D

EVAM

)

düğmesini

en az beş, en fazla on beş saniye
kadar basõlõ tutmaya

(D

EVAM

)

edin.

Bu işlem sõrasõnda Dikkat õşõğõ
yanacaktõr.

(D

EVAM

)

düğmesini

bõrakõn.

(D

EVAM

)

düğmesini

bõrakmadan önce Dikkat ve
Hazõr õşõklarõ yandõysa,
prosedürü yinelemeniz gerekir.

!

Dil DIMM’ini kaldõrõn ve değiştirin.

!

HP servis temsilcinizle görüşün.
Bkz.: HP Müşteri Hizmetleri (Servis
ve Destek) veya Dünya Çapõndaki
Satõş ve Servis Bürolarõ.

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

background image

TK

Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi 101

101

101

101

Ara Bellek
Yetersizliği

!

Yazõcõ ve bilgisayar arasõndaki kablo
kötü bağlanmõştõr veya kalitesizdir.
Kablo bağlantõlarõnõn güvenli olup
olmadõğõnõ kontrol edin. Yüksek
kaliteli bir kablo kullandõğõnõzdan
emin olun.

!

HP servis temsilcinizle görüşün.
Bkz.: HP Müşteri Hizmetleri (Servis
ve Destek) veya Dünya Çapõndaki
Satõş ve Servis Bürolarõ.

Devam Edilebilir
Genel Hata

HP servis temsilcinizle görüşün.
Bkz.: HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve
Destek) veya Dünya Çapõndaki Satõş ve
Servis Bürolarõ.

NVRAM Hatasõ

Geçici olmayan bellek (NVRAM)
geçici olarak dolu durumda.
Mesajõ temizlemek için

(D

EVAM

)

düğmesine basõn. Yazõcõ ayarlarõnõn
doğru olup olmadõğõnõ kontrol edin.
Sorun devam ederse, yetkili satõcõnõzla
veya HP servis temsilcinizle görüşün.
Bkz.: HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve
Destek) veya Dünya Çapõndaki Satõş ve
Servis Bürolarõ.

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

background image

102

102

102

102 Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi

TK

G/Ç Hatasõ

Yazõcõda geçici bir EIO hatasõ oluştu.
Yazõcõyõ açõp kapatarak sõfõrlayõn.

Aksesuar Hatalarõ

Aksesuar Hatalarõ

Aksesuar Hatalarõ

Aksesuar Hatalarõ

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

EIO Bağlantõ
Noktasõ Hatasõ

Baskõya devam etmek için, EIO
Bağlantõ Noktasõndan veya DIMM
Yuvasõndan, hatanõn işaret ettiği
aksesuarõ çõkarõn.

DIMM Yuvasõ 1
Hatasõ

Baskõya devam etmek için, EIO
Bağlantõ Noktasõndan veya DIMM
Yuvasõndan, hatanõn işaret ettiği
aksesuarõ çõkarõn.

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Devam Edilebilir Dikkat Hatalarõ (Devam Edecek)

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

background image

TK

Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi 103

103

103

103

DIMM Yuvasõ 2
Hatasõ

Baskõya devam etmek için, EIO
Bağlantõ Noktasõndan veya DIMM
Yuvasõndan, hatanõn işaret ettiği
aksesuarõ çõkarõn.

Aksesuar Hatalarõ (Devam Edecek)

Aksesuar Hatalarõ (Devam Edecek)

Aksesuar Hatalarõ (Devam Edecek)

Aksesuar Hatalarõ (Devam Edecek)

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Hata Türü

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Işõk Düzeneği

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

Önerilen İşlem

background image

104

104

104

104 Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi

TK

Ağ Baskõ Sorunlarõ