HP LaserJet 2200 Printer series - Dupleksleyici Bölgesi

background image

Dupleksleyici Bölgesi

Dupleksleyici Bölgesi

Dupleksleyici Bölgesi

Dupleksleyici Bölgesi

1111

Tepsi 2’yi yazõcõdan çõkarõn.

2222

Dupleksleyicinin alt kõsmõnõ
açmak için, yazõcõnõn sol ön
tarafõndaki yeşil kolu çekin.

3333

Sõkõşmõş olan kağõda ulaşõn
ve çekip çõkarõn.

4444

Dupleksleyici yerine yerleşene
kadar, alt kõsmõnõ geriye itin.

5555

Tepsi 2’yi yazõcõya yeniden
yerleştirin.

Not

Not

Not

Not

Yazõcõyõ sõfõrlamak ve baskõya devam
etmek için, üst kapağõ açõp kapatõn.
Dikkat õşõğõ sönmüyorsa, yazõcõnõn
içinde hala sõkõşõk kağõt var demektir.
Kağõt besleme, toner kartuşu ve çõkõş
bölgelerinde kağõt sõkõşmasõ olup
olmadõğõnõ kontrol edin.

1111

2222

3333

4444

5555

background image

TK

Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi 87

87

87

87

Baskõ Kalitesi Sorunlarõnõn Çözümü

Baskõ Kalitesi Sorunlarõnõn Çözümü

Baskõ Kalitesi Sorunlarõnõn Çözümü