HP LaserJet 2200 Printer series - YazÆcÆyÆnÆn AmbalajÆna Geri Yerle tirilmesi Åçin Ålkeler

background image

Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri

Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri

Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri

Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri

Yerleştirilmesi İçin İlkeler

Yerleştirilmesi İçin İlkeler

Yerleştirilmesi İçin İlkeler

Yerleştirilmesi İçin İlkeler

!

Yazõcõya takõlmõş olabilecek DIMM'leri (ikili doğrudan bellek
modülleri) sökün ve saklayõn.

!

Yazõcõya takõlmõş olabilecek kablo ve seçimlik aksesuarlarõ sökün
ve saklayõn.

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Statik elektrik DIMM'lere zarar verebilir. DIMM'lere dokunurken ya

antistatik bir bileklik takõn ya da sõk sõk DIMM'in antistatik paketin

yüzeyine, ardõndan da yazõcõ üzerindeki çõplak metale dokunun.

DIMM'lerin sökülmesi hakkõnda daha fazla bilgi için bkz.: Belleğin

Takõlmasõ.

!

Toner kartuşunu çõkarõn ve saklayõn

background image

116

116

116

116 Bölüm 5 Servis ve Destek

TK

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Toner kartuşunun zarar görmesini önlemek için kartuşu orijinal

ambalajõnõn içinde veya õşõğa maruz kalmayacağõ şekilde saklayõn.

!

HP JetDirect EIO yazõcõ sunucusu kartõnõ çõkarõn ve saklayõn.

!

Mümkünse orijinal taşõma kutusunu ve ambalaj malzemelerini
kullanõn. (Ambalajõn yetersizliğinden dolayõ taşõma sõrasõnda
ortaya çõkabilecek hasardan müşteri sorumludur.) Yazõcõnõn
ambalajlarõnõ attõysanõz yazõcõnõn yeniden ambalajlanmasõ
konusunda yerel posta servisine danõşõn.

!

Mümkünse baskõ örnekleri ve düzgün baskõ yapõlamayan kağõtlar
veya diğer baskõ ortamlarõndan 50-100 sayfayõ birlikte gönderin.

!

Servis Bilgi Formu belgesinin bir kopyasõnõ birlikte gönderin.

!

HP donanõm için taşõma sigortasõ yapõlmasõnõ önerir.

background image

TK

Bölüm 5 Servis ve Destek 117

117

117

117