HP LaserJet 2200 Printer series - Toner Kartu unun Ömrü Boyunca SÆnÆrlÆ Garanti

background image

Toner Kartuşunun Ömrü Boyunca Sõnõrlõ Garanti

Toner Kartuşunun Ömrü Boyunca Sõnõrlõ Garanti

Toner Kartuşunun Ömrü Boyunca Sõnõrlõ Garanti

Not

Not

Not

Not

Aşağõdaki garanti bu yazõcõyla birlikte verilen toner kartuşu içindir.

Bu garanti önceki tüm garantilerin yerini alõr. (7/16/96)

Bu HP toner kartuşu, HP toneri bitene kadar malzeme ve işçilik
kusurlarõna karşõ garanti edilmiştir.

Yazõcõnõz bir düşük toner mesajõ verdiğinde HP toneriniz bitmiş
demektir. HP, kendi tercihine bağlõ olarak arõzalõ olduğu tespit edilen
ürünleri ya yenisiyle değiştirir ya da satõş bedelini iade eder.

Garanti, yeniden doldurulmuş, boşaltõlmõş, zarar verilmiş,
yanlõş kullanõlmõş ya da herhangi bir şekilde kurcalanmõş
kartuşlarõ kapsamaz.

Bu sõnõrlõ garanti size belirli yasal haklar tanõr. Eyaletten eyalete, ilden
ile ve ülkeden ülkeye değişen haklara da sahip olmanõz olasõdõr.

Hiçbir durumda Hewlett-Packard Company, bu garantinin ihlali
nedeniyle veya başka şekilde ortaya çõkan arõzi, nedensel, özel,
dolaylõ, cezalandõrõcõ ya da ibret teşkil eden zarar veya kar
mahrumiyetinden sorumlu değildir.

background image

122

122

122

122 Bölüm 5 Servis ve Destek

TK

Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ