HP LaserJet 2200 Printer series - Genel BakÆ 

background image

Genel Bakõş

Bu yazõcõ, kesilmiş kağõtlar (%100'e kadar yeniden kazanõlmõş elyaf
içerikli kağõt dahil), zarflar, etiketler, asetat ve özel boyutta kağõtlar
gibi çeşitli ortamlar üzerine baskõ yapabilir. Gramaj, yapõ, gren ve
nemlilik gibi özellikler yazõcõ performansõnõ ve çõktõ kalitesini etkileyen
önemli etkenlerdir. Bu kõlavuzda belirtilen ilkelere uymayan kağõt,
aşağõdaki sorunlara neden olabilir:

!

Kötü baskõ kalitesi.

!

Artan kağõt sõkõşmalarõ.

!

Yazõcõnõn zamanõndan önce yõpranmasõ, onarõm gerektirmesi.

Not

Not

Not

Not

Bu kõlavuzdaki tüm koşullara uygun kağõdõn yine de iyi baskõ sonucu

vermemesi mümkündür. Bunun nedeni, hatalõ kullanõm, ortamdaki

uygun olmayan sõcaklõk ve nem seviyeleri ve Hewlett-Packard’õn

denetimi dõşõnda olan başka etkenler olabilir.

Büyük miktarda kağõt satõn almadan önce, kağõdõn bu kullanõm

kõlavuzunda ve

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide

’da

belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. (Sipariş bilgileri için Ek

Belgeler konusuna bakõn). Büyük miktarda kağõt satõn almadan önce

mutlaka deneyin.

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

HP özelliklerine uymayan kağõdõn kullanõlmasõ, yazõcõda sorunlara

neden olarak onarõm gerektirebilir. Bu onarõm Hewlett-Packard garanti

veya servis anlaşmalarõ kapsamõna girmez.

background image

138

138

138

138 Ek B Ortam Özellikleri

TK