HP LaserJet 2200 Printer series - YazÆcÆ Sürücüsünün Özellikleri

background image

Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri

Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri

Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri

Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri

Bazõ yazõcõ sürücüleri bu özelliklerin tümünü desteklemez. Yazõcõnõn,
aşağõdakiler dahil bütün özelliklerinden yararlanmak için PCL 6 yazõcõ
sürücüsünü kullanõn:

Yazõcõ Sürücüsüne Erişim

Yazõcõ Sürücüsüne Erişim

Yazõcõ Sürücüsüne Erişim

Yazõcõ Sürücüsüne Erişim

Yüklemeden sonra, yazõcõ sürücüsüne işletim sisteminden veya
yazõlõm uygulamasõndan erişebilirsiniz. Yazõlõm uygulamalarõnda
yazõcõ sürücüsüne erişim değişiklikler göstermekle birlikte, yazõcõ
sürücüsüne genellikle Dosya menüsünden (Yazdõr veya Sayfa
Yapõsõ seçeneklerinden) erişilir.

Not

Not

Not

Not

Kullandõğõnõz yazõcõya bakõlmaksõzõn, yazõcõ sürücüsüne erişim

yöntemi aynõdõr.

!

Yazõcõ Sürücüsü Yardõmõnõn
Kullanõlmasõ
(Yalnõzca Windows için)

!

Küçült/Büyüt Seçeneklerinin
Kullanõlmasõ

!

Filigran Oluşturulmasõ ve
Kullanõlmasõ

!

Kağõt Kaynağõnõn Seçilmesi

!

Tek Kağõda Birkaç Sayfa
Basõlmasõ (Forma Baskõ)

!

Ortam Türleri için
Optimizasyon

!

Özel Bir Kağõt Boyutunun
Belirlenmesi

!

Varsayõlan Yazõcõ Ayarlarõnõn
Geri Yüklenmesi

!

Çabuk Ayarlarõn
Oluşturulmasõ ve
Kullanõlmasõ

!

İlk Sayfanõn Farklõ Kağõda
Basõlmasõ

!

EconoMode'un veya Toner
Tasarrufu'nun Kullanõlmasõ

!

Ortamõn Her İki Yüzüne
Baskõ (Dupleksleme)

!

Baskõ Kalitesi Ayarlarõnõn
Seçilmesi

!

Çözünürlük Seçenekleri:
(baskõ kalitesini ve hõzõnõ
maksimuma çõkarmak için)

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 55

55

55

55

Yazõcõ Sürücüsü Yardõmõnõn Kullanõlmasõ

Yazõcõ Sürücüsü Yardõmõnõn Kullanõlmasõ

Yazõcõ Sürücüsü Yardõmõnõn Kullanõlmasõ

Yazõcõ Sürücüsü Yardõmõnõn Kullanõlmasõ

(Yalnõzca Windows için)

(Yalnõzca Windows için)

(Yalnõzca Windows için)

(Yalnõzca Windows için)

Her yazõcõ sürücüsünün, yazõcõ sürücüsündeki Yardõm düğmesinden
etkinleştirilebilecek yardõm ekranlarõ vardõr. Bu yardõm ekranlarõ,
kullanõlmakta olan sürücü hakkõnda ayrõntõlõ bilgi sağlar. Yazõcõ
sürücüsü yardõmõ, yazõlõm uygulamasõ yardõmõndan ayrõdõr.

Sürücüye Erişim

Sürücüye Erişim

Sürücüye Erişim

Sürücüye Erişim

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi

Ayarlarõn Geçici Olarak

Ayarlarõn Geçici Olarak

Ayarlarõn Geçici Olarak

Ayarlarõn Geçici Olarak
Değiştirilmesi (bir yazõlõm

Değiştirilmesi (bir yazõlõm

Değiştirilmesi (bir yazõlõm

Değiştirilmesi (bir yazõlõm
uygulamasõndan)

uygulamasõndan)

uygulamasõndan)

uygulamasõndan)

Varsayõlan Ayarlarõn

Varsayõlan Ayarlarõn

Varsayõlan Ayarlarõn

Varsayõlan Ayarlarõn
Değiştirilmesi

Değiştirilmesi

Değiştirilmesi

Değiştirilmesi
(bütün uygulamalarda)

(bütün uygulamalarda)

(bütün uygulamalarda)

(bütün uygulamalarda)

Windows 9x/NT 4.0/2000

File (Dosya) menüsünden Print
(Yazdõr) seçeneğini tõklatõn, sonra
Properties (Özellikler) seçeneğini
tõklatõn. (İzlenecek olan adõmlar
değişebilir; bu en yaygõn
yöntemdir.)

Başlat düğmesini tõklatõn, Ayarlar'õ
işaretleyin ve sonraYazõcõlar'õ
tõklatõn. Yazõcõ simgesine sağ
tõklatõn ve Özellikler'i seçin. NT 4.0
yazõcõ sürücülerimdeki özelliklerin
çoğu Document Defaults (Belge
Varsayõlan Değerleri) menüsünde
bulunur. Windows 2000 yazõcõ
sürücülerimdeki özelliklerin çoğu
Printing Preferences (Yazdõrma
Tercihleri) menüsünde bulunur.

Windows 3.x

Dosya menüsünden Yazdõr'õ,
Yazõcõlar'õ ve sonra Seçenekler'i
tõklatõn. (İzlenecek olan adõmlar
değişebilir; bu en yaygõn
yöntemdir.)

Windows denetim masasõndan
Yazõcõlar'õ çift tõklatõn, yazõcõyõ
vurgulayõn ve Kurulum’u tõklatõn.

Macintosh
LaserWriter 8.3

Dosya menüsünden Bas'õ seçin ve
Seçenekler'i tõklatõn.

Dosya menüsünden Bas'õ seçin ve
Seçenekler'i tõklatõn. Yaptõğõnõz
değişiklikleri kaydetmek için
Kaydet'i tõklatõn.

Macintosh
LaserWriter 8.4 ve üstü

Dosya menüsünden Bas'õ seçin.
Açõlan seçeneklerden değiştirmek
istediklerinizi tõklatõn.

Dosya menüsünden Bas'õ seçin.
Açõlan seçeneklerden değiştirmek
istediklerinizi tõklatõn. Yaptõğõnõz
değişiklikleri kaydetmek için
Kaydet'i tõklatõn.

background image

56

56

56

56 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

Filigran Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Filigran Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Filigran Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Filigran Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Filigran seçenekleri, varolan bir belgenin "altõna" (zeminine)
yerleştirilecek metni belirlemenize olanak tanõr. Örneğin, bir belgenin
ilk sayfasõna veya bütün sayfalarõna, "taslak" veya "gizli" sözcüklerini
büyük gri harflerle çaprazlamasõna yerleştirebilirsiniz. Windows'ta
filigran seçeneğine, yazõcõ sürücüsündeki Etkiler sekmesinden
erişebilirsiniz. Macintosh bilgisayarlarda filigran seçeneğine,
yazõcõ sürücüsündeki Filigran/Üst Katman çõkma menüsünden
erişebilirsiniz.

Not

Not

Not

Not

Windows NT 4.0 veya Windows 2000 kullanõyorsanõz, filigran

oluşturmak için yönetici ayrõcalõklarõna sahip olmanõz gerekir.

Tek Kağõda Birkaç Sayfa Basõlmasõ (Forma Baskõ)

Tek Kağõda Birkaç Sayfa Basõlmasõ (Forma Baskõ)

Tek Kağõda Birkaç Sayfa Basõlmasõ (Forma Baskõ)

Tek Kağõda Birkaç Sayfa Basõlmasõ (Forma Baskõ)

Tek bir kağõda basmak istediğiniz sayfa sayõsõnõ seçebilirsiniz. Bir
kağõda birden çok sayfa basmak isterseniz, sayfalar kağõt üzerine
boyutu küçülmüş ve yerleştirilmiş olarak görünür. En çok 9 sayfa
belirtebilirsiniz. Forma baskõya yazõcõ sürücünüzdeki Bitiriş
sekmesinden erişebilirsiniz.

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 57

57

57

57

Özel Bir Kağõt Boyutunun Belirlenmesi

Özel Bir Kağõt Boyutunun Belirlenmesi

Özel Bir Kağõt Boyutunun Belirlenmesi

Özel Bir Kağõt Boyutunun Belirlenmesi

Standart boyutlardan farklõ kağõt boyutlarõ üzerine baskõ yapmak
için Özel Kağõt özelliğini kullanõn. Özel Kağõt özelliğine yazõcõ
sürücünüzdeki Paper (Kağõt) sekmesinden erişebilirsiniz.

Macintosh bilgisayarlarda Dosya menüsünden Sayfa Düzeni'ni seçin,
açõlan Page Attributes (Sayfa Özellikleri) menüsünden Custom Page
Size (Özel Sayfa Boyutu)'nu seçin. Ad vererek bir özel sayfa boyutu
oluşturmak için Yeni'yi tõklatõn. Yeni özel sayfa otomatik olarak Sayfa
Düzeni'ndeki Sayfa Boyutu menüsüne eklenecektir.

Çabuk Ayarlarõn Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Çabuk Ayarlarõn Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Çabuk Ayarlarõn Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Çabuk Ayarlarõn Oluşturulmasõ ve Kullanõlmasõ

Çabuk Ayarlar, varolan sürücü ayarlarõnõ (örneğin, sayfa yönü, forma
baskõ veya kağõt kaynağõ) yeniden kullanmak üzere kaydetmenize
olanak tanõr. Kolaylõk sağlamak için, Çabuk Ayarlar yazõcõ sürücüsü
sekmelerinin çoğundan seçilebilir ve kaydedilebilir. Ayrõca, Çabuk
Ayarlar çekme listesinden varsayõlanlarõ seçerek yazõcõ sürücüsü
varsayõlan ayarlarõnõ geri yükleyebilirsiniz. Çabuk Ayarlar'a yazõcõ
sürücünüzdeki Bitiriş sekmesinden erişebilirsiniz.

Not

Not

Not

Not

Windows NT 4.0 veya Windows 2000 kullanõyorsanõz, Çabuk Ayarlar'õ

kaydetmek için yönetici ayrõcalõklarõna sahip olmanõz gerekir.

EconoMode'un veya Toner Tasarrufu'nun

EconoMode'un veya Toner Tasarrufu'nun

EconoMode'un veya Toner Tasarrufu'nun

EconoMode'un veya Toner Tasarrufu'nun

Kullanõlmasõ

Kullanõlmasõ

Kullanõlmasõ

Kullanõlmasõ

EconoMode (veya toner tasarrufu), yazõcõnõn her sayfada daha az
toner kullanmasõnõ sağlar. Bu seçenek, toner kartuşunuzun ömrünü
uzatõr ve sayfa başõna maliyetinizi azaltõr, ancak baskõ kalitesini
düşürür. EconoMode'a yazõcõ sürücünüzdeki Bitiriş sekmesinden
erişebilirsiniz.

Not

Not

Not

Not

Windows dõşõndaki işletim sistemleri için bu özelliği HP Web JetAdmin

ile kullanabilirsiniz (bkz.: HP Web JetAdmin).

background image

58

58

58

58 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

Baskõ Kalitesi Ayarlarõnõn Seçilmesi

Baskõ Kalitesi Ayarlarõnõn Seçilmesi

Baskõ Kalitesi Ayarlarõnõn Seçilmesi

Baskõ Kalitesi Ayarlarõnõn Seçilmesi

İleri baskõ kalitesine gereksinim duyuyorsanõz, özel ayarlarõ
seçebilirsiniz. Baskõ kalitesi ayarlarõna yazõcõ sürücünüzdeki
Bitiriş sekmesinden erişebilirsiniz.

Çözünürlük Seçenekleri:

Çözünürlük Seçenekleri:

Çözünürlük Seçenekleri:

Çözünürlük Seçenekleri:

!

En İyi Kalite

En İyi Kalite

En İyi Kalite

En İyi Kalite - en iyi baskõ kalitesi için ProRes 1200 dpi.

!

Daha Hõzlõ Baskõ

Daha Hõzlõ Baskõ

Daha Hõzlõ Baskõ

Daha Hõzlõ Baskõ - FastRes 1200 dpi, karmaşõk grafikler veya
daha hõzlõ baskõ için alternatif çözünürlük.

!

Özel

Özel

Özel

Özel - Baskõ kalitesi ayarlarõnõ belirlemenize olanak tanõr.

Not

Not

Not

Not

Çözünürlüğün değiştirilmesi metninizin biçimlendirilmesini

değiştirebilir.

Küçült/Büyüt Seçeneklerinin Kullanõlmasõ

Küçült/Büyüt Seçeneklerinin Kullanõlmasõ

Küçült/Büyüt Seçeneklerinin Kullanõlmasõ

Küçült/Büyüt Seçeneklerinin Kullanõlmasõ

Küçült/Büyüt seçenekleri, belgenizin ölçeğini, normal boyutunun
belirli bir yüzdesine göre değiştirmenizi sağlar. Belgenizin ölçeğini,
yazõcõnõn desteklediği herhangi bir kağõt boyutuna sõğacak şekilde
değiştirmeniz de olanaklõdõr. Küçült/Büyüt'e yazõcõ sürücünüzdeki
Etkiler sekmesinden erişebilirsiniz.

Kağõt Kaynağõnõn Seçilmesi

Kağõt Kaynağõnõn Seçilmesi

Kağõt Kaynağõnõn Seçilmesi

Kağõt Kaynağõnõn Seçilmesi

Uygulamanõz, kağõda kaynağõna göre baskõ yapõlmasõnõ
destekliyorsa, seçimleri uygulamanõzdan yapõn. Uygulamada yapõlan
ayarlar yazõcõ sürücüsünden yapõlan ayaralarõ geçersiz kõlar.
Yazõcõ sürücünüzden bir kağõt kaynağõnõ seçmek için, Paper (Kağõt)
sekmesinden Source (Kaynak) seçeneğine erişin. Macintosh
bilgisayarlarda, yazõcõ sürücüsündeki General (Genel)
seçeneklerden bir kağõt kaynağõ seçin.

Ortam Türleri için Optimizasyon

Ortam Türleri için Optimizasyon

Ortam Türleri için Optimizasyon

Ortam Türleri için Optimizasyon

İnce veya ağõr kağõda, asetatlara veya etiketlere baskõ yapõyorsanõz,
yazõcõyõ bu ortam türleri için optimize edin. Optimize etme özelliğine
yazõcõ sürücünüzdeki Paper (Kağõt) sekmesinden erişebilirsiniz.
Macintosh bilgisayarlarda, yazõcõ sürücüsündeki General (Genel)
seçeneklerden optimize etme özelliğini seçin.

Not

Not

Not

Not

Windows dõşõndaki işletim sistemleri için bu özelliği HP Web JetAdmin

sayesinde kullanabilirsiniz (bkz.: HP Web JetAdmin).

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 59

59

59

59

Varsayõlan Yazõcõ Ayarlarõnõn Geri Yüklenmesi

Varsayõlan Yazõcõ Ayarlarõnõn Geri Yüklenmesi

Varsayõlan Yazõcõ Ayarlarõnõn Geri Yüklenmesi

Varsayõlan Yazõcõ Ayarlarõnõn Geri Yüklenmesi

Varsayõlan yazõcõ sürücüsü ayarlarõnõn geri yüklenmesi için, yazõcõ
sürücünüzün Quick Sets (Çabuk Ayarlar) kutusundaki Defaults
(Varsayõlan) seçeneğini tõklatõn.

İlk Sayfanõn Farklõ Kağõda Basõlmasõ

İlk Sayfanõn Farklõ Kağõda Basõlmasõ

İlk Sayfanõn Farklõ Kağõda Basõlmasõ

İlk Sayfanõn Farklõ Kağõda Basõlmasõ

Bir baskõ işinin ilk sayfasõnõn farklõ bir kağõda basõlmasõ yalnõz
HP PCL 6 yazõcõ sürücüsü ve Macintosh LaserWriter sürücüsünde
olanaklõdõr. Bu özelliğe yazõcõ sürücünüzdeki Paper (Kağõt)
sekmesinden erişebilirsiniz. Macintosh bilgisayarlarda, bu özelliği
yazõcõ sürücüsündeki General (Genel) seçeneklerden seçin.

Bazõ yazõlõm uygulamalarõnda da bu özellik bulunabilir.
Uygulamanõzõn yardõmõna bakõn.

Not

Not

Not

Not

Baskõ işinin tüm sayfalarõnõn kağõt boyutu sürücüde aynõ olmalõdõr.

Ancak, uygulama ilk sayfayõ farklõ kağõda basmayõ destekliyorsa,

uygulamanõn ayarlarõ sürücünün ayarlarõnõ geçersiz kõlar.

HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri

HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri

HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri