HP LaserJet 2200 Printer series - HP LaserJet yazÆcÆnÆn özellikleri YapÆlandÆrma ve HP LaserJet Utility (YardÆmcÆProgramÆ)

background image

HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri
Yapõlandõrma ve HP LaserJet Utility

Yapõlandõrma ve HP LaserJet Utility

Yapõlandõrma ve HP LaserJet Utility

Yapõlandõrma ve HP LaserJet Utility
(Yardõmcõ Programõ)

(Yardõmcõ Programõ)

(Yardõmcõ Programõ)

(Yardõmcõ Programõ)

HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ ve HP LaserJet Utility size çeşitli
özelliklere erişim olanağõ tanõr.

Not

Not

Not

Not

Yazõcõ sürücüsü ve yazõlõm uygulamasõ ayarlarõ, yapõlandõrma

yardõmcõ programõnda yapõlan yazõcõ ayarlarõnõ geçersiz kõlar.

(Yazõlõm uygulamasõnda yapõlan ayarlar yazõcõ sürücüsünden

yapõlan ayarlarõ geçersiz kõlar.)

HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ’na ve

HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ’na ve

HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ’na ve

HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ’na ve

HP LaserJet Utility'ye erişim

HP LaserJet Utility'ye erişim

HP LaserJet Utility'ye erişim

HP LaserJet Utility'ye erişim

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Başlat'õ ve sonra Programlar'õ tõklatõn.

2. HP LaserJet 2200 yazõcõyõ seçip, Tools’u (Araçlar) tõklatõn.

3. HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ'nõ seçin.

background image

60

60

60

60 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

1. HP LaserJet dosyasõnõ açõn.

2. HP LaserJet Utility'yi çift tõklatõn.

3. Yazõcõyõ seçin.

4. Yazõcõnõn varsayõlan ayarlarõnõ değiştirmek için Settings

(Ayarlar)'õ seçin.

Yapõlandõrma Raporu

Yapõlandõrma Raporu

Yapõlandõrma Raporu

Yapõlandõrma Raporu

Yazõcõnõn geçerli olan ayarlarõnõn, kullanõlabilir kaynaklarõnõn ve yüklü
seçeneklerinin bir listesini basar.

Demo Sayfasõ

Demo Sayfasõ

Demo Sayfasõ

Demo Sayfasõ

Yazõcõnõn kurulu olduğunu ve düzgün bastõğõnõ hõzlõca kontrol etmek
için bu sayfayõ basar.

PCL Font Listesi

PCL Font Listesi

PCL Font Listesi

PCL Font Listesi

DIMM (ikili doğrudan bellek modülü) veya sürekli olarak internetten
yüklenen fontlarõ da dahil olmak üzere, yazõcõda yüklü bulunan tüm
PCL ve PCL-XL fontlarõnõn bir listesini basar.

Dil

Dil

Dil

Dil

Aşağõ okunu tõklatõn, sonra, yazõcõnõn oluşturduğu raporlarda
(yapõlandõrma raporu ve demo sayfasõ) kullanmasõnõ istediğiniz
dili seçin (örneğin, İngilizce, Fransõzca, Almanca).

Tepsi Kilitleme

Tepsi Kilitleme

Tepsi Kilitleme

Tepsi Kilitleme

Tepsi Kilitleme, bir tepsiyi "kilitlemenizi", böylece yazõcõnõn ancak özel
olarak istendiğinde veya bir tepsi geçersiz kõlma talebi yapõldõğõnda
ve kilitlenmemiş tüm tepsilerin boş olduğunda, o tepsiden kağõt
çekmesini sağlayan bir özelliktir. Bir tepsiye başlõklõ kağõt gibi özel bir
kağõt koymayõ istediğinizde bu yararlõdõr. Örneğin, kağõt kaynağõ için
"Kullanõlabilir İlk Tepsi"yi kullanõyorsanõz ve Tepsi 1'i kilitlerseniz,
yazõcõ yalnõzca kalan tepsilerden, yani Tepsi 2'den veya takõlmõşsa
seçimlik Tepsi 3'ten kağõt çeker. Kilitli Tepsiden baskõ yapmanõz,
kaynağõ belirtmeniz koşuluyla yine de olanaklõdõr. Bkz. Kağõt
Kaynağõnõn Seçilmesi.

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 61

61

61

61

Not

Not

Not

Not

Bu özellik bütün tepsileri kilitlemenize izin vermez. Bir tepsi

"kilitlenmemiş" olmalõdõr.

Windows

Windows

Windows

Windows

1. HP LaserJet yapõlandõrma yardõmcõ programõnõ veya

HP Web JetAdmin'i çalõştõrõn.

2. Tray Setup (Tepsi Ayarlarõ) sekmesinden kilitlemek istediğiniz

tepsiyi seçin.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh bilgisayarlarda bu ayar, HP LaserJet Utility'de bulunur.
(Bkz. HP LaserJet Yazõcõ Yapõlandõrmasõ’na ve HP LaserJet Utility'ye
erişim).

Kağõt Boyutuna Göre Baskõ

Kağõt Boyutuna Göre Baskõ

Kağõt Boyutuna Göre Baskõ

Kağõt Boyutuna Göre Baskõ

Not

Not

Not

Not

Kağõt türüne göre baskõ için bkz.: Tepsi Kilitleme.

Yazõcõyõ, kağõtlarõ kaynak (kağõt tepsisi) yerine boyuta (letter veya A4)
göre seçecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sõk sõk değişik boyutlarda kağõt kullanõyorsanõz, tepsiler
HP LaserJet Yapõlandõrma Yardõmcõ Programõ'yla doğru
yapõlandõrõldõktan sonra, baskõdan önce tepsilere hangi kağõt
boyutunun yüklendiğini kontrol etmeniz gerekmez.

Kağõt boyutuna göre baskõ yapmak için aşağõdaki adõmlarõ izleyin:

1. Tepsileri düzgün olarak ayarladõğõnõzdan ve yüklediğinizden emin

olun. (Kağõt yüklemeyle ilgili olarak kõsmõna Tepsi 1'e Ortam
Yüklenmesi bakõn.)

2. HP LaserJet Yapõlandõrma Yardõmcõ Programõ'ndaki Tray Setup

(Tepsi Ayarlarõ) sekmesinden, her tepsi için kağõt boyutunu seçin.

3. Yazõlõm veya yazõcõ sürücüsünden istediğiniz kağõt boyutunu

seçin. Windows uygulamalarõnda, Dosya'yõ tõklatõp Sayfa
Yapõsõ'nõ seçin (yazõlõm) veya Dosya'yõ tõklatõp Yazdõr'õ ve
sonra Özellikler'i seçin (yazõcõ sürücüsü).

background image

62

62

62

62 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

Not

Not

Not

Not

Boyut ayarlarõnõ HP Web JetAdmin'den de yapõlandõrabilirsiniz.

Bkz. HP Web JetAdmin.

Yazõcõ sürücüsü ve yazõlõm uygulamasõ ayarlarõ, yapõlandõrma

yardõmcõ programõnda yapõlan yazõcõ ayarlarõnõ geçersiz kõlar.

(Yazõlõm uygulamasõnda yapõlan ayarlar yazõcõ sürücüsünden

yapõlan ayarlarõ geçersiz kõlar.)

Ayarlarõ Dosyaya Kaydetme

Ayarlarõ Dosyaya Kaydetme

Ayarlarõ Dosyaya Kaydetme

Ayarlarõ Dosyaya Kaydetme

Bu özelliği kullanarak geçerli yazõcõ ayarlarõnõ kolaylõkla bir dosyaya
kaydedebilir ve daha sonra gerekirse yeniden geri yükleyebilirsiniz.
Tüm sekmelerde görüntülenen geçerli ayarlarõ bir dosyaya
kaydetmek için bu düğmeyi tõklatõn.

Ayarlarõ Dosyadan Geri Yükleme

Ayarlarõ Dosyadan Geri Yükleme

Ayarlarõ Dosyadan Geri Yükleme

Ayarlarõ Dosyadan Geri Yükleme

Daha önceden kaydettiğiniz yazõcõ ayarlarõnõ bir dosyadan geri
yüklemek için bu düğmeyi tõklatõn. Bu ayarlarõ geri yükledikten sonra,
Tamam veya Uygula düğmesine tõklatarak, yazõcõnõn tüm ayarlarõnõ
geri yüklediğiniz değerlerle güncelleştirin.

background image

TK

Bölüm 3 Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ 63

63

63

63

3