HP LaserJet 2200 Printer series - Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalÆk Tepsi 3’e Ortam Yüklenmesi

background image

Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e

Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e

Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e

Ortam Yüklenmesi

Ortam Yüklenmesi

Ortam Yüklenmesi

Ortam Yüklenmesi

1111

İstenen tepsiyi yazõcõdan çekin ve
içinde kağõt varsa çõkarõn.

2222

İstenen kağõt genişliğine uymasõ
için kağõt en kõlavuzlarõnõ dõşarõ
doğru çekin.

3333

Arkadaki kağõt boy kõlavuzunda,
mavi kulakçõğõn üzerine basõp
işaretçiyi istenen kağõt boyutuna
göre ayarlayõn.

Devamõ bir sonraki sayfada.

Devamõ bir sonraki sayfada.

Devamõ bir sonraki sayfada.

Devamõ bir sonraki sayfada.

1111

2222

3333

background image

40

40

40

40 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

4444

Ortam ekleyin ve ortamõn her dört
köşesinin de tepsiye düzgün
yerleştiğinden emin olun. Ortamõ,
tepsinin arkasõndaki kağõt boy
kõlavuzlarõnõn üzerindeki yükseklik
kulakçõklarõnõn altõnda tutun.

5555

Metal kağõt kaldõrma plakasõnõ
aşağõ iterek yerine oturtun.

6666

Tepsiyi kaydõrarak tekrar
yazõcõya takõn.

Not

Not

Not

Not

Yazõcõdan 250 sayfalõk bir tepsi
çõkardõğõnõzda, tepsiyi tekrar takmadan
önce metal kağõt kaldõrma plakasõnõ
mutlaka aşağõ itin. Tepsiyi yazõcõya
soktuğunuzda metal kağõt kaldõrma
plakasõ serbest kalõr ve kağõdõ
yukarõ kaldõrõr.

4444

5555

6666

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 41

41

41

41

Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi

Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi