HP LaserJet 2200 Printer series - Tepsi 1’e Ortam Yüklenmesi

background image

Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi

Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi

Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi

Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi

Tepsi 1 (çok amaçlõ tepsi), en çok 100
sayfa kağõt veya en çok 10 zarf alõr.

1111

Ön kapağõ aşağõya çekerek Tepsi
1'i açõn.

2222

Plastik tepsi uzantõsõnõ kaydõrarak
dõşarõ çekin. Yüklenecek ortam 229
mm'den (9 inç) daha uzunsa tepsi
uzantõsõnõ da çevirerek açõn.

3333

Kağõt en kõlavuzlarõnõ kullandõğõnõz
ortamdan bir parça daha geniş
olacak şekilde kaydõrõn.

4444

Ortamõ tepsiye yerleştirin (kõsa
kenar içerde, üzerine baskõ
yapõlacak taraf üstte olmalõdõr).
Ortam, kağõt en kõlavuzlarõ arasõnda
ortalanmõş olmalõ ve kağõt en
kõlavuzlarõnõn üstündeki
kulakçõklarõn altõnda kalmalõdõr.

5555

Kağõt en kõlavuzlarõnõ, ortam
yõğõnõna, bükmeden her iki yandan
hafifçe değecek şekilde içeri
kaydõrõn. Ortamõn, kağõt en
kõlavuzlarõ üzerindeki kulakçõklarõn
altõnda kaldõğõndan emin olun.

Not

Not

Not

Not

Yazõcõ baskõ yaparken Tepsi 1'e ortam
eklemeyin. Bu kağõt sõkõşmasõna neden
olabilir. Yazõcõ baskõ yaparken ön kapağõ
kapatmayõn.

Önceden basõlõ malzeme için bkz.:
Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ
Formlara Baskõ.

Zarf veya etiketler için bkz.: Zarf Üzerine
Baskõ veya Etiket Üzerine Baskõ.

1111

2222

3333

4444

5555

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 39

39

39

39

Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e