HP LaserJet 2200 Printer series - OrtamÆn Her Åki Yüzüne BaskÆ (Dupleksleme)

background image

Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme)

Yazõcõ kağõdõn her iki yüzüne de otomatik olarak baskõ yapabilir.
Buna dupleksleme veya iki yüzüne baskõ denir.

Dupleksleyici, letter, A4, 8,5 x 13 ve legal kağõt boyutlarõnõ destekler.

Desteklenen boyutlar veya ağõrlõklarõn dõşõndaki (örneğin 105
g/m

2

'den (28 lb) ağõr veya çok ince olan) kağõtlarõ duplekslemek

isterseniz, yazõcõya gidip, ilk yüzü basõldõktan sonra kağõdõ elle
yeniden yazõcõya sokun. Yazõcõ sürücünüzde Düzgün Kağõt Yolu
seçeneğini işaretlediğiniz durumda da kağõdõ yazõcõya yeniden elle
sokmanõz gerekir. Sürücüde belirtilen yönergeleri izleyin.

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ ile İlgili İlkeler

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ ile İlgili İlkeler

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ ile İlgili İlkeler

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ ile İlgili İlkeler

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Etiket, asetat veya parşömen kağõdõnõn iki yüzüne baskõ yapmayõn.

Yazõcõnõzõn arõzalanmasõna veya kağõt sõkõşmalarõna neden olabilir.

Kağõdõn her iki yüzüne baskõ yapmak için, yazõlõm uygulamanõzdan
veya yazõcõ sürücüsünden seçimlerinizi yapõn (Bitiriş sekmesinden
İki Yüze Baskõ seçeneğini işaretleyin). Windows dõşõndaki işletim
sistemleri için bu özelliği HP Web JetAdmin aracõlõğõyla
kullanabilirsiniz (bkz.: HP Web JetAdmin).

Not

Not

Not

Not

Yerleşik dupleksleyiciyi kullandõğõnõzda baskõ yaptõğõnõz kağõt kõsmen

üst çõkõş bölmesinden taşar. Dupleksleme tamamlanmadan kağõdõ

kesinlikle almayõnõz.

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 49

49

49

49

Kagidin İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) için Kağõt Yönü

Kagidin İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) için Kağõt Yönü

Kagidin İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) için Kağõt Yönü

Kagidin İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) için Kağõt Yönü

Dupleksleyici önce kağõdõn ikinci yüzünü basar. Kağõdõn yönü
aşağõdaki şekilde gösterildiği biçimde olmalõdõr.

!

Tepsi 1 için, ilk yüzü aşağõya bakacak, kõsa kenar yazõcõya doğru
gelecek şekilde yükleyin.

!

Tüm diğer tepsiler için, ilk yüz yukarõya bakacak, kõsa kenar
yazõcõya doğru gelecek şekilde yükleyin.

Not

Not

Not

Not

Yerleşik dupleksleme için, arka çõkõş bölmesi açõksa dupleksleyici

çalõşmaz.

Tepsi 1

Tepsi 1

Tepsi 1

Tepsi 1

Tüm diğer

Tüm diğer

Tüm diğer

Tüm diğer

tepsiler.

tepsiler.

tepsiler.

tepsiler.

background image

50

50

50

50 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ için Sayfa Yapõsõ

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ için Sayfa Yapõsõ

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ için Sayfa Yapõsõ

Kağõdõn Her İki Yüzüne Baskõ için Sayfa Yapõsõ

Seçenekleri

Seçenekleri

Seçenekleri

Seçenekleri

Dört baskõ yönü seçeneği aşağõda belirtilmiştir. Bu seçeneklerin
kullanõlabilmesi için, Bitiriş sekmesinden İki Yüze Baskõ seçeneği
işaretli olmalõdõr.

Not

Not

Not

Not

Windows dõşõndaki işletim sistemleri için bu özelliği HP Web JetAdmin

ile kullanabilirsiniz (bkz.: HP Web JetAdmin).

1. Sayfalarõ

Dikey Çevir

(uzun kenarlõ

yatay)

4. Sayfalarõ Yatay Çevir

(uzun kenarlõ dikey)

3. Sayfalarõ

Dikey Çevir

(kõsa kenarlõ dikey)

2. Sayfalarõ Yatay Çevir

(kõsa kenarlõ yatay)

1. Sayfalarõ Dikey Çevir
(uzun kenarlõ yatay)

Bu sayfa yapõsõ genellikle muhasebede, bilgi işlemde ve
elektronik tablo uygulamalarõnda kullanõlõr. Basõlan tüm
diğer resimler üst kõsmõ aşağõ gelecek şekilde yönlendirilir.
Karşõlõklõ sayfalar sõrasõyla yukarõdan aşağõya doğru
okunurlar.

2. Sayfalarõ Yatay Çevir
(kõsa kenarlõ yatay)

Basõlan her resim sağ tarafõ yukarõda olacak şekilde
yönlendirilir. Karşõlõklõ sayfalar önce sol, sonra da sağ
sayfada yukarõdan aşağõya doğru okunurlar.

3. Sayfalarõ Dikey Çevir
(kõsa kenarlõ dikey)

Bu sayfa düzeni genellikle panolarla beraber kullanõlõr.
Basõlan tüm diğer resimler üst kõsmõ aşağõ gelecek şekilde
yönlendirilir. Karşõlõklõ sayfalar sõrasõyla yukarõdan aşağõya
doğru okunurlar.

4. Sayfalarõ Yatay Çevir
(uzun kenarlõ dikey)

Bu varsayõlan ve en sõk kullanõlan sayfa düzenidir ve
burada, basõlan her resim sağ tarafõ yukarõda olacak şekilde
yönlendirilir. Karşõlõklõ sayfalar önce sol, sonra da sağ
sayfada yukarõdan aşağõya doğru okunurlar.

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 51

51

51

51

Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ

Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ

Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ