HP LaserJet 2200 Printer series - Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara BaskÆ

background image

Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara Baskõ

Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara Baskõ

Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara Baskõ

Kartpostallar, 3 x 5 inçlik (kartoteks) kartlar ve özel boyutlu diğer
ortamlar Tepsi 1'den basõlabilir. En küçük ortam boyutu 76 x 127 mm
(3 x 5 inç), en büyük ortam boyutu ise 216 x 356 mm’dir (8,5 x 14 inç).

Not

Not

Not

Not

Boyu 178 mm'nin (7 inç) altõnda olan ortamlarõ kullanõrken kağõt

sõkõşmalarõyla karşõlaşabilirsiniz. Ortam koşullarõndan etkilenmiş olan

kağõtlar da buna neden olabilir. En iyi performansõ elde etmek için

kağõdõ uygun biçimde sakladõğõnõzdan ve kullandõğõnõzdan emin olun

(bkz.: Baskõ ve Kağõt Saklama Ortamlarõ). Bir başka üreticinin ürettiği

kağõtlarõn kullanõlmasõ da yararlõ olabilir.

Özel Boyutlu Ortamlar ve Kartlarla İlgili İlkeler:

!

Tepsi 1'e her zaman önce kõsa kenarõ sokun. Yatay baskõ yapmak
istiyorsanõz, bu seçimi yazõlõmõnõzdan yapõn. Kağõdõn uzun
kenarõnõn önce sokulmasõ kağõt sõkõşmasõna neden olabilir.

!

Kõvrõlmayõ azaltmak için arka çõkõş bölmesini kullanõn.

!

Eni 76 mm'den (3 inç) veya boyu 127 mm'den (5 inç) kõsa olan
ortamlarõ kullanmayõn.

!

Yazõlõm uygulamasõnda marjlarõ, ortamõn kenarlarõndan en az
6,4 mm (0,25 inç) uzakta olacak şekilde ayarlayõn.

Daha fazla bilgi için bkz.: Ortam Özellikleri.

background image

48

48

48

48 Bölüm 2 Baskõ İşleri

TK

Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme)

Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme)

Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme)