HP LaserJet 2200 Printer series Yardım

background image

6-1/2” x 9" FRONT COVER

6-1/2" x 9" BACK COVER

copyright 2001

Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

Türkçe

hp

LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx

3/8” x 9" SPINE

C7058-90934

*C7058-90934*

*C7058-90934*

hp LaserJet 2200

kullanım

kılavuzu

background image
background image

hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar

Kullanõm Kõlavuzu

Kullanõm Kõlavuzu

Kullanõm Kõlavuzu

Kullanõm Kõlavuzu

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Telif Hakkõ ve Lisans

Telif Hakkõ ve Lisans

Telif Hakkõ ve Lisans

Telif Hakkõ ve Lisans

Telif Hakkõ Hewlett-Packard
Company 2001

Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif
haklarõ kanunlarõ çerçevesinde
verilen izinler dõşõnda, önceden
yazõlõ izin alõnmaksõzõn
çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ ve
başka dile çevrilmesi yasaktõr.

Bu kullanõm kõlavuzunun birlikte
verildiği Hewlett-Packard yazõcõ
kullanõcõsõna, aşağõda kapsamõ
açõklanan bir lisans verilmiştir:
a) Bu lisansla, satmamak ve
dağõtmamak koşuluyla,
KİŞİSEL, ŞİRKET İÇİ ve
ŞİRKET kullanõmõ için bu
kõlavuzun basõlõ kopyalarõ
çõkarõlabilir. b) Bu kullanõm
kõlavuzunun elektronik kopyasõ
ağ sunucusuna konulabilir,
ancak, bu kullanõm kõlavuzunun
birlikte verildiği Hewlett-Packard
yazõcõnõn KİŞİSEL ve ŞİRKET
İÇİ kullanõcõlarõnõn erişimine
izin verilebilir.

Birinci Basõm, Nisan 2001

Garanti

Garanti

Garanti

Garanti

Bu belgede bulunan bilgiler,
önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.

Hewlett-Packard bu bilgilerle
ilgili olarak hiçbir garanti
vermemektedir.
HEWLETT-PACKARD
ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK
VE BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK KONUSUNDAKİ
ZIMNİ GARANTİLERİ KABUL
ETMEMEKTEDİR.

Hewlett-Packard bu bilgilerin
sağlanmasõ ya da kullanõmõyla
ilişkili olarak doğrudan, dolaylõ,
tesadüfi ya da sonuçta ortaya
çõkabilecek zararlardan
sorumlu değildir.

Ticari Markalar

Ticari Markalar

Ticari Markalar

Ticari Markalar

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

ve Adobe Photoshop

®

, Adobe

Systems Incorporated’õn,
bazõ yetki alanlarõnda tescilli
olabilecek ticari markalarõdõr.

NimbusSanLTU

®

, Monotype

®

ve NimbusRomDTU

®

,

Monotype Corporation’õn
ABD’de tescilli ticari
markalarõdõr.

CompuServe

, CompuServe,

Inc.’õn ABD’de ticari markasõdõr.

NimbusSanLTU

, Palatino

,

NimbusRomDTU

ve

NimbusRomDTU Roman

,

Linotype AG’nin ve/veya ABD
ve diğer ülkelerdeki bağlõ
şirketlerinin ticari markalarõdõr.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

ve MS-DOS

®

, Microsoft

Corporation’õn tescilli
ticari markalarõdõr.

LaserWriter

®

, Apple Computer,

Inc.’õn tescilli ticari markasõdõr.

TrueType

, Apple Computer,

Inc.’õn ABD’de ticari markasõdõr.

E

NERGY

S

TAR

®

, ABD EPA’nõn

ABD’de tescilli hizmet
markasõdõr.

Netscape, Netscape
Communications Corporation’õn
ABD’de ticari markasõdõr.

Unix

®

, The Open Group’un

tescilli ticari markasõdõr.

background image

TK

iii

iii

iii

iii

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)