HP LaserJet 2200 Printer series - Softvér pre Windows

background image

Softvér pre Windows

Softvér pre Windows

Softvér pre Windows

Softvér pre Windows

Ovládače tlačiarne

Ovládače tlačiarne

Ovládače tlačiarne

Ovládače tlačiarne

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Tlačiareň automaticky prepína medzi emuláciou jazyku PostScript Level 2 a

jazykom PCL v závislosti od vybraného ovládača.

Ak potrebujete pomoc pri výbere ovládača tlačiarne, pozrite si časť Prístup
k ovládaču tlačiarne.

Každý ovládač tlačiarne obsahuje obrazovky s pomocníkom, ktoré môžete
aktivovať tlačidlom Help (Pomocník), klávesom F1 alebo kliknutím na
otáznik v pravom hornom rohu ovládača (v závislosti od typu operačného
systému Windows). Obrazovky s pomocníkom poskytujú detailné
informácie o jednotlivých ovládačoch. Pomocník ovládača tlačiarne
je oddelený od pomocníka softvérových aplikácií.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V prípade, ak je možné použiť iba ovládač alebo iba možnosť nastavenia

Add Printer (Pridať tlačiareň), pozrite si súbor Readme na CD pre

HP LaserJet 2200. Tento spôsob je jedinou možnosťou inštalácie

pre Windows 3.1x. Pozrite si časť Windows 3.1x (iba ovládač).

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 13

13

13

13

Simulátor ovládacieho panela

Simulátor ovládacieho panela

Simulátor ovládacieho panela

Simulátor ovládacieho panela

Simulátor ovládacieho panela je nástroj, ktorý má napomôcť porozumieť
signálom, ktoré dávajú kontrolky ovládacieho panela. Ak nerozumiete
signálom kontroliek na ovládacom paneli, aktivujte simulátor ovládacieho
panela z programovej skupiny HP LaserJet 2200 alebo z elektronickej
používateľskej príručky. Potom kliknite na kontrolky, ktoré na tlačiarni
svietia (kliknite raz, ak kontrolka svieti neprerušovane, kliknite dvakrát,
ak kontrolka bliká) a v okne pod kontrolkami sa objaví popis chyby.

HP LaserJet Device Configuration

HP LaserJet Device Configuration

HP LaserJet Device Configuration

HP LaserJet Device Configuration

(iba Windows 9x/NT 4.0/2000/Millennium )

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nastavenia ovládača tlačiarne majú prednosť pre nastaveniami v

HP LaserJet Device Configuration (Konfigurácia zariadenia HP LaserJet),

v prípade, že sú tieto nastavenia k dispozícii v oboch prípadoch.

HP LaserJet Device Configuration spravuje predvolené hodnoty tlačiarne.
(Ak chcete nainštalovať HP LaserJet Device Configuration, spustite
používateľskú inštaláciu.) Umožňuje prístup k mnohým vlastnostiam
tlačiarne, ako je:

!

Správa tlačovej konfigurácie, demo stránok, zoznamov typov písma
PCL a PS.

!

Výber predvolených hodnôt strany.

!

Výber použivateľských nastavení, takých, ako je obnova stavu tlačiarne
po uviaznutí papiera alebo uzamknutie zásobníka.

!

Zmena jazyka stránok autotestu/konfigurácie.

Informácie o prístupe k HP LaserJet Device Configuration nájdete v časti
Prístup k programom HP LaserJet Device Configuration a HP LaserJet Utility.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

HP LaserJet Device Configuration má veľa rovnakých funkcií ako

HP Web JetAdmin. Je však podporovaná iba vo Windows. Vo Windows NT 4.0

a Windows 2000 môžete používať buď HP LaserJet Device Configuration

alebo HP Web JetAdmin. Na správu predvolených hodnôt tlačiarne však

odporúčame používať HP LaserJet Device Configuration. (Viac informácií o

softvéri HP Web JetAdmin nájdete v časti HP Web JetAdmin.)

background image

14

14

14

14 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Inštalácia v prostredí Macintosh

Inštalácia v prostredí Macintosh

Inštalácia v prostredí Macintosh