HP LaserJet 2200 Printer series - Softvér pre sieˇové poèítaèe

background image

Softvér pre sieťové počítače

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin

Softvér HP Web JetAdmin je určený pre správu tlačiarne v komerčných
alebo firemných sieťach. Tento softvér, na báze web prehľadávača,
môže byť inštalovaný na serverové platformy, ktoré sú podporované.

Podporované sú tieto systémy:

!

Microsoft Windows NT 4.0 alebo Windows 2000

!

HP-UX

!

Sun Solaris

!

Red Hat Linux

!

SuSE Linux

Nainštalovaný HP Web JetAdmin umožňuje každému klientskému PC s
podporovaným web prehľadávačom správu tlačiarne.

Softvér HP Web JetAdmin nie je k dispozícii na CD pre HP LaserJet 2200.
Ak máte prístup k internetu, na http://www.hp.com/go/webjetadmin si
môžete stiahnuť softvér HP Web JetAdmin, získať podpornú dokumentáciu
a nájsť najnovší zoznam podporovaných serverových platforiem a web
prehľadávačov.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Web stránka HP Web JetAdmin podporuje prístup vo viacerých jazykoch.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 19

19

19

19

Ako získať prístup k HP Web JetAdmin

Ako získať prístup k HP Web JetAdmin

Ako získať prístup k HP Web JetAdmin

Ako získať prístup k HP Web JetAdmin

Akonáhle je softvér HP Web JetAdmin nainštalovaný na podporovanej
serverovej platforme, môžete získať k nemu prístup použitím podporovaného
web prehľadávača z klientskej pracovnej stanice zadaním jednej z
nasledovných adries URL:

!

http://server.domain:port/
kde server.domain je názov hostiteľa vášho servera a port je číslo
portu, ktoré ste zadali počas inštalácie (predvolené číslo je 8000).
Táto informácia je uložená v súbore url.txt, ktorý nájdete v adresári s
inštalovaným softvérom HP Web JetAdmin.

!

http://ipaddress:port/
kde ipaddress je IP adresa počítača s nainštalovaným softvérom
HP Web JetAdmin.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

U iných operačných systémov ako Windows, nastavenia v HP Web JetAdmin

nemôžu mať prednosť pred nastaveniami ovládača tlačiarne, pokiaľ funkcie

v HP Web JetAdmin neexistujú tiež v ovládači tlačiarne. Nastavenia ovládača

tlačiarne majú prednosť pre nastaveniami HP Web JetAdmin v prípade, že sú

k dispozícii u oboch softvérov.

Vložený web server HP JetDirect

Vložený web server HP JetDirect

Vložený web server HP JetDirect

Vložený web server HP JetDirect

Vložený web server HP JetDirect ponúka riešenie pre tých používateľov,
ktorí sa rozhodli neimplementovať aplikácie správy zariadenia, ako je
HP Web JetAdmin.

S vloženým web serverom HP JetDirect môžete mať prístup k tlačovým
serverom JetDirect priamo z web prehľadávača (ako je napr. Netscape
Navigator alebo Microsoft Internet Explorer) bez inštalácie akéhokoľvek
softvéru. Vložený web server môžete používať na konfiguráciu tlačových
serverov JetDirect, alebo na prezeranie stavových informácií o tlačovom
serveri JetDirect a pripojenej periférii.

Adresa URL zariadenia JetDirect sa mapuje ako unikátna a je dostupná z
web prehľadávača zadaním IP adresy JetDirect alebo názvu hostiteľa
(pre rýchly prístup je možné adresu vložiť do záložiek domovskej stránky
vloženého web servera).

Informácie o vloženom web serveri nájdete na:
http://www.hp.com/go/jetdirect.

background image

20

20

20

20 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Tipy pre inštaláciu softvéru

Tipy pre inštaláciu softvéru

Tipy pre inštaláciu softvéru