HP LaserJet 2200 Printer series - Softvér pre poèítaèe Macintosh

background image

Softvér pre počítače Macintosh

Softvér pre počítače Macintosh

Súbory PostScript Printer Description (PPD)

Súbory PostScript Printer Description (PPD)

Súbory PostScript Printer Description (PPD)

Súbory PostScript Printer Description (PPD)

Súbory PPD, v kombinácii s ovládačom LaserWriter, umožňujú prístup k
funkciám tlačiarne a komunikáciu počítača s tlačiarňou. Inštalačný program
pre súbory PPD je na CD pre HP LaserJet 2200.

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility

Obslužný program HP LaserJet Utility umožňuje ovládanie funkcií, ktoré
nie sú dostupné v ovládači. Ilustrované obrazovky umožňujú výber funkcií
tlačiarne z počítača Macintosh ľahšie, ako kedykoľvek predtým. Program
HP LaserJet Utility je výhodné použiť najmä v nasledujúcich prípadoch:

!

Pomenovanie tlačiarne, priradenie tlačiarne do zóny v sieti,
zavádzanie súborov a typov písma, zmeny väčšiny nastavení
tlačiarne. Ak potrebujete podrobnosti, pozrite si Help (Pomoc)
v obslužnom programe HP LaserJet Utility.

!

Uzamykanie funkcií tlačiarne z počítača ako prevencia
neoprávneného prístupu.

Sieťová inštalácia

Sieťová inštalácia