HP LaserJet 2200 Printer series - Inðtalácia v prostredí Windows

background image

Inštalácia v prostredí Windows

Podľa typu pripojeného tlačového káblu sa používajú rôzne metódy
inštalácie vo Windows:

!

Ak ste pripojili paralelný kábel, pozrite si inštrukcie v sekcii nižšie.

!

Ak ste pripojili kábel USB, pozrite si časť Ak ste pripojili kábel USB.

!

Ak ste pripojili sieťový kábel, pozrite si časť Sieťová inštalácia.

Ak ste pripojili paralelný kábel

Ak ste pripojili paralelný kábel

Ak ste pripojili paralelný kábel

Ak ste pripojili paralelný kábel

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nasledujúce inštrukcie pre inštaláciu softvéru vychádzajú z predpokladu,

že pri pripájaní tlačového káblu bol počítač vypnutý. Ak bol počítač zapnutý,

a nebol reštartovaný, tlačový softvér je možné tiež nainštalovať, ale ďalšie

kroky budú trochu iné, ako je uvedené nižšie. Pre inštaláciu použite inštrukcie

uvedené v časti Windows NT 4.0.

1. Zapnite počítač a ukončite všetky spustené programy.

2. Postupujte podľa inštrukcií zodpovedajúcich verzii Windows,

ktorú používate:

Windows 3.1x

Windows 3.1x

Windows 3.1x

Windows 3.1x
(iba ovládač)

(iba ovládač)

(iba ovládač)

(iba ovládač)

a. Vyberte Main (Hlavní skupina), Control Panel (Ovládací panel),

Printers (Tiskárny).

b. V okne Printers (Tiskárny), kliknite na Add (Přidat). V rozbaľovacom

menu, vyberte Install Unlisted or Updated Printer (Instalace jiné
tiskárny), potom kliknite Install (Nainstalovat).

c. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
d. Kliknite Browse (Nalistovat). Prejdite na

”D:\English\Drivers\Win3x” (kde D je písmeno jednotky CD-ROM).
Vyberte ”oemsetup.inf” a kliknite na OK.

e. Vyberte ovládač HP LaserJet série 2200. Kliknite na OK.
f. Zatvorte všetky okná a reštartujte počítač.
g. Úspešnosť inštalácie overíte kontrolnou tlačou. Otvorte ľubovoľnú

softvérovú aplikáciu, otvorte alebo vytvorte jednoduchý dokument.

h. Overte si, či sa objaví názov tlačiarne korektne a dokument vytlačte.
i. Ak sa dokument vytlačí korektne, inštalácia je kompletná. Ak sa nič

nevytlačí, alebo ak sa dokument nevytlačí korektne, pozrite si
inštrukcie v časti Kontrolný zoznam na hľadanie chýb.

background image

8

88

8 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Windows 95

Windows 95

Windows 95

Windows 95

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Sprievodca zmenou ovládača”.

b. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
c. Podľa verzie Windows 95:

• Kliknite na Ďalší> (ak je k dispozícii), potom prejdite na

krok 3 nižšie.
- alebo -

- alebo -

- alebo -

- alebo -

• Kliknite na OK, potom prejdite na krok d nižšie.

d. Do riadku napíšte

D:\9xME_LPT

(kde

D

je písmeno jednotky

CD-ROM), potom kliknite na OK.

Windows 98

Windows 98

Windows 98

Windows 98

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Sprievodca pridaním nového

hardvéru”. Kliknite na Ďalší>.

b. Vyberte ”Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie.

(Odporúča sa)”, potom kliknite na Ďalší>.

c. Zaškrtnite políčka tak, aby bolo začiarknuté ”Zadajte umiestnenie:”

(a bolo zrušené začiarknutie pre ”Disketové jednotky” a
”Jednotka CD-ROM”).

d. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
e. Pri ”Zadajte umiestnenie:”napíšte

D:\9xME_LPT

(kde

D

je

písmeno jednotky CD-ROM). Kliknite na Ďalší>.

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Průvodce nově rozpoznaným

hardwarem”. Kliknite na Další>.

b. Vyberte ”Vyhledat vhodný ovladač tohoto zařízení (doporučeno)”,

potom kliknite na Next (Další)>.

c. Pri ”Nejvhodnější umístění pro vyhledávání:” zaškrtnite políčka

tak, aby bolo začiarknuté ”Určit další umístění:”(a bolo zrušené
začiarknutie pre ”Disketové jednotky” a ”Jednotky CD-ROM”).
Kliknite na Další>.

d. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
e. Pri ”Copy manufacturer’s files from: (Kopírovať súbory od

výrobcu z:)” napíšte

D:\2000

(kde

D

je písmeno jednotky

CD-ROM), potom kliknite na OK.

f. Sprievodca by mal v okne indikovať, že ovládač našiel; kliknite na

Next (Další)>.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 9

99

9

3. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Skôr než skončí inštalácia, uistite sa, že ste začiarkli políčko ”Vytisknout

zkušební stránku” (keď sa objaví výzva).

U Windows 2000, ak sa znovu objaví okno ”Průvodce nově rozpoznaným

hardwarem” skôr než sa ukončí inštalácia, kliknite na Storno.

4. Kliknite na Dokončit.

5. Ak sa objaví výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Ano. Po

reštarte počítača by sa mala vytlačiť testovacia strana. Ak sa výzva na
reštartovanie počítača neobjaví, testovacia strana by sa mala vytlačiť
okamžite. (Ak máte Windows NT 4.0, nemusíte reštartovať počítač.)

6. Ak sa testovacia strana vytlačila korektne, inštalácia je kompletná.

(Ak sa nič nevytlačí alebo testovacia strana sa nevytlačí korektne,
pozrite si inštrukcie v časti Kontrolný zoznam na hľadanie chýb.)

Windows

Windows

Windows

Windows
Millennium

Millennium

Millennium

Millennium

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Sprievodca pridaním nového

hardvéru”.

b. Vyberte ”Specify the location of the driver (Advanced) (Zadajte

umiestnenie ovládača (pokročilé))”, potom kliknite na Next (Ďalší)>.

c. Vyberte ”Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie.

(Recommended) (Odporúčané)”, potom zaškrtnite políčka tak, aby
bolo začiarknuté ”Specify a location: (Zadať umiestnenie)” (a bolo
zrušené začiarknutie pre ”Removable Media (Výmenné médiá)”).

d. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
e. Pri ”Zadajte umiestnenie:” napíšte

D:\9xME_LPT

(kde

D

je

písmeno jednotky CD-ROM). Kliknite na Ďalší>.

Windows

Windows

Windows

Windows
NT 4.0

NT 4.0

NT 4.0

NT 4.0

Na inštaláciu softvéru na Windows NT 4.0 musíte mať prístupové práva
správcu (na štart a reštart).

a. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.

b. Keď sa objaví uvítacia obrazovka, postupujte ďalej podľa inštrukcií

na obrazovke. Ak sa uvítacia obrazovka neobjaví: Kliknite na Start,
potom na Spustit, napíšte

D:\SETUP

(kde

D

je písmeno jednotky

CD-ROM), potom kliknite na OK.

c. Na začatie inštalácie tlačiarne kliknite na tlačidlo Další.

background image

10

10

10

10 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Ak ste pripojili kábel USB

Ak ste pripojili kábel USB

Ak ste pripojili kábel USB

Ak ste pripojili kábel USB

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Windows 3.1x, 95 a NT 4.0 nepodporujú pripojenie káblom USB. Nasledujúce

inštrukcie sú pre počítače s operačnými systémami Windows 98, 2000 alebo

Millennium. Ak chcete pripojiť kábel USB do počítača Macintosh, pozrite si

inštrukcie v časti Inštalácia v prostredí Macintosh.

1. Ak je počítač vypnutý, zapnite ho. Ukončite všetky spustené programy.

2. Postupujte podľa inštrukcií zodpovedajúcich verzii Windows,

ktorú používate:

Windows 98

Windows 98

Windows 98

Windows 98

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Sprievodca pridaním nového

hardvéru”. Kliknite na Ďalší>.

b. Vyberte ”Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie.

(Odporúča sa)”, potom kliknite na Ďalší>.

c. Zaškrtnite políčka tak, aby bolo začiarknuté ”Zadajte umiestnenie:”

(a bolo zrušené začiarknutie pre ”Disketové jednotky” a ”Jednotka
CD-ROM”).

d. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
e. Pri ”Zadajte umiestnenie:” napíšte

D:\98ME_USB

(kde

D

je

písmeno jednotky CD-ROM). Kliknite na Ďalší>.

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Průvodce nově rozpoznaným

hardwarem”. Kliknite na Další>.

b. Vyberte ”Vyhledat vhodný ovladač tohoto zařízení (doporučeno)”,

potom kliknite na Next (Další)>.

c. Pri ”Nejvhodnější umístění pro vyhledávání:” zaškrtnite políčka

tak, aby bolo začiarknuté ”Určit další umístění:” (a bolo zrušené
začiarknutie pre ”Disketové jednotky” a ”Jednotky CD-ROM”).
Kliknite na Další>.

d. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
e. Pri ”Copy manufacturer’s files from: (Kopírovať súbory od výrobcu

z:)” napíšte

D:\2000

(kde

D

je písmeno jednotky CD-ROM),

potom kliknite na OK.

f. Sprievodca by mal v okne indikovať, že ovládač našiel; kliknite na

Next (Další)>.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 11

11

11

11

3. Pri inštalácii softvéru postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Skôr než skončí inštalácia, uistite sa, že ste začiarkli políčko ”Vytisknout

zkušební stránku” (keď sa objaví výzva).

U Windows 2000, ak sa znovu objaví okno ”Průvodce nově rozpoznaným

hardwarem” skôr než sa ukončí inštalácia, kliknite na Storno.

4. Kliknite na Dokončit.

5. Ak sa objaví výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Ano. Po

reštarte počítača by sa mala vytlačiť testovacia strana. Ak sa výzva
na reštartovanie počítača neobjaví, testovacia strana by sa mala
vytlačiť okamžite.

6. Ak sa testovacia strana vytlačila korektne, inštalácia je kompletná.

Ak sa objaví výzva na reštartovanie počítača, kliknite na Ano. (Ak sa
nič nevytlačí alebo testovacia strana sa nevytlačí korektne, pozrite si
inštrukcie v časti Kontrolný zoznam na hľadanie chýb.)

Windows

Windows

Windows

Windows
Millennium

Millennium

Millennium

Millennium

a. Na monitore by sa malo objaviť okno ”Sprievodca pridaním

nového hardvéru”.

b. Vyberte ”Specify the location of the driver (Advanced) (Zadajte

umiestnenie ovládača (pokročilé)”, potom kliknite na Next (Ďalší)>.

c. Vyberte ”Hľadať najvhodnejší ovládač pre zariadenie.

(Recommended) (Odporúčané)”, potom zaškrtnite políčka tak, aby
bolo začiarknuté ”Specify a location: (Zadať umiestnenie)” (a bolo
zrušené začiarknutie pre ”Removable Media (Výmenné médiá)”.

d. Vložte CD pre HP LaserJet 2200 do jednotky CD-ROM.
e. Pri ”Zadajte umiestnenie:” napíšte

D:\98ME_USB

(kde

D

je

písmeno jednotky CD-ROM). Kliknite na Ďalší>.

background image

12

12

12

12 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL