HP LaserJet 2200 Printer series - TlaèovÆ softvér

background image

Tlačový softvér

Tlačový softvér

Tlačový softvér

Tlačový softvér

K tlačiarni sa dodáva užitočný softvér vrátane ovládačov a doplnkového
softvéru. Aby ste čo najlepšie využili možnosti jednoduchého nastavovania
tlačiarne a prístupu ku všetkým funkciám tlačiarne, odporúčame vám,
aby ste si dodaný softvér nainštalovali.

V tejto sekcii nájdete nasledujúce informácie:

!

Inštrukcie pre inštaláciu tlačového softvéru

!

Prehľad komponentov tlačového systému

!

Tipy pre inštaláciu tlačového softvéru

Ak ste sa riadili inštalačnými inštrukciami a zaviedli softvér, pozrite si časť
Funkcie softvéru, kde sa dozviete ako čo najlepšie využívať funkcie tlačiarne.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

HP Softvér nie je dostupný vo všetkých jazykoch.

Informáciu o doplnkovom softvéri a podporovaných jazykoch nájdete

v súbore ReadMe na CD pre HP LaserJet 2200. Najnovšie ovládače,

doplnkové ovládače a iný softvér sú dostupné na internete a na iných

zdrojoch. Ak nemáte prístup do internetu a chcete získať najnovší softvér,

pozrite si strany HP Starostlivosť o zákazníkov (servis a podpora) na obálke

tejto používateľskej príručky.

Tlačiareň HP LaserJet série 2200 je dodávaná s tlačovým softvérom pre
nasledovné operačné systémy:

!

Microsoft Windows 3.1x (iba ovládač), 95, 98, 2000, Millennium a
NT 4.0. Pozrite si inštrukcie pre inštaláciu v časti Inštalácia v prostredí
Windows.

!

Macintosh System 7.5.5 a vyššie. Pozrite si inštrukcie pre inštaláciu v
časti Inštalácia v prostredí Macintosh.

Inštrukcie pre inštaláciu softvéru na počítači v sieťovom prostredí nájdete v
časti Sieťová inštalácia.

background image

6

66

6 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad o dostupnom softvéri pre rôzne
tlačové systémy.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Softvér pre DOS nie je súčasťou tejto tlačiarne.

*Dostupné len na web stránkach HP.

Windows

Windows

Windows

Windows
3.x

3.x

3.x

3.x

Windows

Windows

Windows

Windows
9x/Millen

9x/Millen

9x/Millen

9x/Millen

Windows

Windows

Windows

Windows
NT 4.0

NT 4.0

NT 4.0

NT 4.0

Windows

Windows

Windows

Windows
2000

2000

2000

2000

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

UNIX/

UNIX/

UNIX/

UNIX/
LINUX

LINUX

LINUX

LINUX

OS/2

OS/2

OS/2

OS/2

Inštalátor pre
Windows

"

"

"

PCL 6

"

****

"

"

"

PCL 5e

"

"

"

"

Emulácia
jazyku
PostScript

"

****

"

"

"

HP LaserJet
Device
Configuration

"

"

"

HP Web
JetAdmin*

"

"

"

Inštalátor pre
Macintosh

"

Macintosh
PPD

"

Ovládače
pre IBM*

"

Modelové
skripty*

"

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 7

77

7

Inštalácia v prostredí Windows

Inštalácia v prostredí Windows

Inštalácia v prostredí Windows