HP LaserJet 2200 Printer series - Charakteristiky tlaèiarne

background image

Charakteristiky tlačiarne

Charakteristiky tlačiarne

Charakteristiky tlačiarne

Charakteristiky tlačiarne

Rýchla tlač
Rýchlosť

!

Papier formátu letter tlačí rýchlosťou 19 strán za minútu (ppm), formát
A4 rýchlosťou 18 ppm (s formátovačom založeným na procesore
Motorola RISC).

Zabudovaná
obojstranná tlač

!

Tlač na obe strany papiera (obojstranná tlač) je štandardnou
charakteristikou tlačiarne, vďaka duplexoru integrovanému do dráhy,
ktorou prechádza papier pri tlači. (Pozrite si časť Tlač na obe strany
papiera (duplexná tlač).)

Vynikajúca kvalita tlače

!

Skutočných 1200 x 1200 bodov na palec (dpi), text aj grafika.

!

Technológia REt (Resolution Enhancement technology) reguluje veľkosť
a polohu každého bodu na strane tak, aby krivky, uhly a rohy boli hladké
(len pre 300 a 600 dpi).

!

Možnosti nastavenia optimalizácie kvality tlače.

!

Tonerová kazeta HP UltraPrecise má jemnejší toner, ktorý umožňuje
dosiahnuť ostrejší text a grafiku.

Flexibilnejšia
manipulácia s papierom

!

Nastaviteľný zásobník 1 (zasúvací) pre hlavičkový papier, obálky, štítky,
priehľadné fólie, médiá používateľského formátu, pohľadnice a ťažký
papier. Pozrite si časť Vkladanie médií do zásobníka 1.

!

Nastaviteľný zásobník 2 alebo voliteľný zásobník na 250 listov papiera
(zásobník 3) na štandardné formáty papiera. Pozrite si časť Vkladanie médií
do zásobníka 2 alebo voliteľného zásobníka 3 na 250 listov papiera.

!

Voliteľný zásobník na 500 listov papiera (zásobník 3), na papier formátu
letter a A4. Pozrite si časť Vkladanie médií do voliteľného zásobníku 3 na
500 listov papiera

!

Dva výstupné zásobníky: podľa potreby možnosť výberu horného
výstupného zásobníka, alebo zadného výstupného zásobníka.

!

Možnosť priamej výstupnej dráhy papiera zo zásobníka 1 do zadného
výstupného zásobníka.

!

Zabudovaná obojstranná tlač (Pozrite si časť Tlač na obe strany papiera
(duplexná tlač).)

Rozšíriteľnosť

!

Voliteľný zásobník 3 (na 250-alebo 500 listov papiera), aby ste nemuseli
často vkladať papier.

!

Karty Enhanced Input Output (EIO). Pozrite si časť Porty rozhrania.

!

Zásuvky Dual In-line Memory Module (DIMM) pre doplnenie pamäti alebo
typov písma.

background image

4

44

4 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Tlačový jazyk PCL a
typy písma

!

Výhodami tlačového jazyka PCL 6 sú rýchla tlač, zabudované škálovacie
technológie Intellifont a TrueType, zabudovaná vektorová grafika
HP-GL/2 a možnosti pokročilejšieho zobrazovania. PCL 6 tiež zahŕňa
45 škálovateľných typov písma TrueType a jeden bitovo mapovaný typ
písma Line Printer.

Jazyk a typy písma PS

!

Emulácia jazyku PostScript Level 2 so zabudovanými 35 typmi písma PS.

Automatické prepínanie
jazykov

!

Ak je nainštalovaná podpora voliteľných tlačových jazykov (ako napr.
emulácia jazyku PostScript Level 2), tlačiareň automaticky rozpozná
a prepne do príslušného jazyka, aby mohla vykonať tlačovú úlohu.

Bezkáblová tlač

!

Tlačiareň podporuje bezkáblovú tlač zo zariadenia kompatibilného s IrDA,
ako napr. z prenosného počítača, fotoaparátu, telefónu GSM alebo zo
zariadenia Personal Digital Assistant (PDA).

!

Infračervené zariadenia JetSend môžu tiež využívať zabudovaný port
Fast InfraRed.

!

IrReady 2000

Pripojenie rozhrania

!

Obojsmerný paralelný port ECP typ B (kompatibilný s IEEE-1284)

!

Port USB

!

Zásuvka EIO

!

Bezkáblový port Fast Infrared (kompatibilný s IrDA)

Sieťovanie

!

Za účelom rýchlej a ľahkej prepojiteľnosti je v tlačiarni zabudovaná
zásuvka EIO pre tlačové servery HP JetDirect EIO.

Zlepšená správa pamäti
a rozšírenie pamäti

!

Tlačiarne HP LaserJet série 2200 sú vybavené 8 MB pamäti, ktorá je
s využitím dvoch zásuviek pre pamäťové moduly DIMM rozšíriteľná na
72 MB. Väčšinu dokumentov je možné vytlačiť s využitím štandardnej
pamäťovej kapacity pomocou technológie MEt (Memory Enhancement
technology). MEt automaticky komprimuje údaje, virtuálne zdvojnásobuje
kapacitu pamäte tlačiarne, čím umožňuje oveľa zložitejšiu tlač.

Úspory energie

!

Pokiaľ netlačí, tlačiareň automaticky šetrí elektrickú energiu výraznou
redukciou spotreby.

!

Ako partner E

NERGY

S

TAR

, spoločnosť Hewlett-Packard zabezpečila,

že tento výrobok spĺňa limity E

NERGY

S

TAR

pre energetickú účinnosť.

Ekonomická tlač

!

Úspory papiera možno dosiahnuť tlačou viacerých strán na jeden list
papiera, ako aj obojstrannou tlačou, ktorú zabezpečuje zabudovaný
duplexor. (Pozrite si časť Tlač na obe strany papiera (duplexná tlač)
a Tlač viac strán na jeden list papiera.)

!

Režim EconoMode šetrí toner.

!

Pozrite si tipy ohľadne znižovania spotreby papiera alebo predĺženia
životnosti tonerovej kazety v časti Tlačové úlohy.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 5

55

5