HP LaserJet 2200 Printer series - Zruðenie tlaèovej úlohy

background image

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačová úloha môže byť zastavená zo softvérovej aplikácie, tlačového
frontu, alebo použitím tlačidla

Z

RUŠI

ť

LOHU

.

!

Ak tlačiareň ešte nezačala tlačiť, skúste najprv zrušiť úlohu zo
softvérovej aplikácie, ktorá odosiela tlačovú úlohu.

!

Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte alebo v tlačovom spooleri,
ako je napr. skupina Tlačiarne vo Windows 95 alebo Print Monitor
(Tlačový monitor) v počítačoch Macintosh, vymažte úlohu tam.

!

Ak sa tlačová úloha už tlačí, stlačte na tlačiarni tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

.

Tlačiareň zastaví tlač akejkoľvek strany, ktorá práve prechádza
tlačiarňou a vymaže zvyšok úlohy.

Ak po zrušení úlohy stavové kontrolky na ovládacom paneli pokračujú v
cyklickom blikaní, počítač ešte stále odosiela úlohu tlačiarni. Buď
vymažte úlohu z tlačového frontu alebo čakajte pokiaľ počítač skončí s
posielaním údajov (tlačiareň sa vráti do pohotovostného stavu, kontrolka
Pripravené svieti).

Tipy pre zrušenie úlohy

Tipy pre zrušenie úlohy

Tipy pre zrušenie úlohy

Tipy pre zrušenie úlohy

Stlačením tlačidla

Z

RUŠI

ť

LOHU

zrušíte iba aktuálnu úlohu v tlačiarni. Ak je v

pamäti tlačiarne viac tlačových úloh, tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

musí byť stlačené

jeden krát pre každú úlohu.

background image

52

52

52

52 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL