HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè na obe strany papiera (duplexná tlaè)

background image

Tlač na obe strany papiera (duplexná tlač)

Tlačiareň môže automaticky tlačiť na obe strany papiera. Hovorí sa tomu
duplexná tlač alebo obojstranná tlač.

Duplexor podporuje formáty papiera letter, A4, 8,5 x 13 a legal.

Ak chcete obojstranne tlačiť na iný papier ako podporované formáty alebo
merné hmotnosti (napr. papier ťažší ako 105 g/m

2

alebo naopak veľmi

tenký papier), budete musieť prísť k tlačiarni a manuálne opäť vložiť papier
do zásobníka po vytlačení prvej strany. Manuálne budete musieť opäť vložiť
papier, ak v ovládači zvolíte možnosť priamej výstupnej dráhy papiera.
Postupujte podľa inštrukcií ovládača.

Pokyny na tlač oboch strán papiera

Pokyny na tlač oboch strán papiera

Pokyny na tlač oboch strán papiera

Pokyny na tlač oboch strán papiera

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Netlačte na obe strany štítkov, priehľadných fólií alebo pergamenového

(velínového) papiera. Mohlo by dôjsť k uviaznutiu papiera a poškodeniu

tlačiarne.

Nastavenie formátu pri tlači na obe strany papiera urobte zo softvérovej
aplikácie alebo z ovládača tlačiarne, zvoľte Print on Both Sides
(Obojstranná tlač) z karty Finishing (Dokončenie). V prípade iných
operačných systémov ako Windows, táto funkcia je prístupná cez
HP Web JetAdmin (pozrite si časť HP Web JetAdmin).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Pri používaní zabudovaného duplexora papier pri tlači čiastočne vyjde

z horného výstupného zásobníka. Neberte papier pokiaľ sa duplexná

tlač neukončí.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 47

47

47

47

Orientácia papiera pri tlači na obe strany papiera

Orientácia papiera pri tlači na obe strany papiera

Orientácia papiera pri tlači na obe strany papiera

Orientácia papiera pri tlači na obe strany papiera

Duplexor vytlačí najprv druhú stranu papiera. Papier je potrebné vkladať
spôsobom znázorneným na nižšie uvedenej ilustrácii.

!

V prípade zásobníka 1, vkladajte papier prvou stranou smerom dolu a
spodným okrajom, kratšou hranou smerom dovnútra tlačiarne.

!

V prípade všetkých ostatných zásobníkov, vkladajte papier prvou
stranou smerom hore a horným okrajom, kratšou hranou smerom
dovnútra tlačiarne.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Zabudovaný duplexor nebude fungovať, ak zadný výstupný zásobník

ostane otvorený.

Zásobník 1

Zásobník 1

Zásobník 1

Zásobník 1

Všetky ostatné

Všetky ostatné

Všetky ostatné

Všetky ostatné

zásobníky

zásobníky

zásobníky

zásobníky

background image

48

48

48

48 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Možnosti usporiadania pri tlači na obe strany papiera

Možnosti usporiadania pri tlači na obe strany papiera

Možnosti usporiadania pri tlači na obe strany papiera

Možnosti usporiadania pri tlači na obe strany papiera

Nižšie sú uvedené štyri možnosti orientácie papiera. Tieto možnosti sa dajú
zvoliť v ovládači tlačiarne, ak sa v karte Finishing (Dokončenie) vyberie
možnosť Print on Both Sides (Obojstranná tlač).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V prípade iných operačných systémov ako Windows, táto funkcia je prístupná

cez HP Web JetAdmin (pozrite si časť HP Web JetAdmin).

1. Horné

preklápanie strán

(dlhý okraj, na šírku)

4. Bocné preklápanie strán

(dlhý okraj, na výšku)

3. Preklopit strany

smerom hore

(krátky okraj,

na výšku)

2. Bocné preklápanie strán

(krátky okraj, na šírku)

1. Horné preklápanie strán
(dlhý okraj, na šírku)

Toto usporiadanie sa často používa v aplikáciách pre
účtovníctvo, spracovanie údajov a tabuliek. Každá druhá
strana sa vytlačí hore nohami. Po sebe idúce strany možno
čítať za sebou zhora dolu.

2. Bocné preklápanie strán
(krátky okraj, na šírku)

Každá strana je orientovaná správnou stranou hore. Po sebe
idúce strany možno čítať za sebou zhora dolu na ľavej strane,
potom zhora dolu na pravej strane.

3. Horné preklápanie strán
(krátky okraj, na výšku)

Toto usporiadanie sa často používa u blokov. Každá druhá
strana sa vytlačí hore nohami. Po sebe idúce strany možno
čítať za sebou zhora dolu.

4. Bocné preklápanie strán
(dlhý okraj, na výšku)

Toto usporiadanie je najpoužívanejšie a preto predvolené,
každá vytlačená strana je orientovaná správnou stranou hore.
Po sebe idúce strany možno čítať za sebou zhora dolu na ľavej
strane, potom zhora dolu na pravej strane.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 49

49

49

49