HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè na obálky

background image

Tlač na obálky

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Skôr než vložíte obálky do zásobníka 1,
uistite sa, že nie sú zlepené a poškodené.
Nikdy nepoužívajte obálky so spinkami,
patentmi, okienkami, vložkou, dotykovými
samolepiacimi lepidlami alebo inými
syntetickými materiálmi. Viac informácií
nájdete v časti Špecifikácie tlačových médií.

1

11

1

Otvorte zásobník 1 sklopením
predného krytu.

2

22

2

Otvorte zadný výstupný zásobník
zatiahnutím za jeho hornú časť.
Vytiahnite jeho nástavec až na doraz.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Použitie zadného výstupného zásobníka
znižuje krútenie obálok.

3

33

3

Nastavte postranné vodiace lišty
zásobníka 1 o trochu širšie ako je
médium.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

background image

42

42

42

42 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

4

44

4

Vložte obálky do zásobníka kratšou
hranou dovnútra, tlačovou stranou
hore. Roh obálky, v ktorom má byť
umiestnená známka, musí smerovať
dovnútra tlačiarne.

5

55

5

Zasuňte postranné vodiace lišty tak
aby sa ľahko dotýkali stohu obálok bez
toho, aby sa obálky ohli. Obálky by
mali byť vystredené medzi postrannými
vodiacimi lištami a mali by sa vojsť pod
úchytky na vodiacich lištách.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak obálka má chlopňu na kratšej hrane, táto
hrana musí smerovať dovnútra tlačiarne.

Použitie akéhokoľvek média s dĺžkou
menšou ako 178 mm (7 palcov) môže
spôsobovať jeho uviaznutie v tlačiarni.
Toto môže byť podmienené vplyvom
podmienok prostredia na papier. Aby ste
dosiahli optimálny výkon, dbajte na správne
uskladňovanie a manipuláciu s papierom
(pozrite si časť Prostredie pre tlač a
skladovanie papiera). Pomôcť môže aj
použitie média od iného výrobcu.

4

4

4

4

5

5

5

5

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 43

43

43

43

Tlač na štítky

Tlač na štítky

Tlač na štítky