HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè na médiá pou˛ívate½ského formátu alebo stoh kariet

background image

Tlač na médiá používateľského formátu alebo
stoh kariet

stoh kariet

stoh kariet

stoh kariet

Pohľadnice, karty 3 x 5 palcov (indexové karty) a iné médiá používateľského
formátu môžu byť tlačené zo zásobníku 1. Formát média musí byť minimálne
76 x 127 mm (3 x 5 palcov), maximálne 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Použitie média s dĺžkou menšou ako 178 mm (7 palcov) môže spôsobovať

jeho uviaznutie v tlačiarni. Toto môže byť podmienené vplyvom podmienok

prostredia na papier. Aby ste dosiahli optimálny výkon, dbajte na správne

uskladňovanie a manipuláciu s papierom (pozrite si časť Prostredie pre tlač

a skladovanie papiera). Pomôcť môže aj použitie média od iného výrobcu.

Pokyny pre používanie médií používateľského formátu alebo stohu kariet:

!

Vždy vkladajte médium do zásobníku 1 kratšou hranou smerom
dovnútra tlačiarne. Ak chcete tlačiť v režime na šírku, zabezpečte to
cez voľbu v aplikačnom softvéri. Vkladanie papiera dlhšou hranou
smerom dovnútra tlačiarne môže spôsobiť uviaznutie papiera.

!

Na obmedzenie zvlnenia používajte zadný výstupný zásobník.

!

Nesnažte sa tlačiť na médiá s rozmermi menšími ako 76 mm (šírka)
alebo 127 mm (dĺžka).

!

V softvérovej aplikácii nastavte okraje aspoň na 6,4 mm (0,25 palca)

od hrán média.

Ak potrebujete viac informácií, pozrite si časť Špecifikácie tlačových médií.

background image

46

46

46

46 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Tlač na obe strany papiera (duplexná tlač)

Tlač na obe strany papiera (duplexná tlač)

Tlač na obe strany papiera (duplexná tlač)