HP LaserJet 2200 Printer series - Funkcie v obslu˛nÆch programoch HP LaserJet Device Configuration a HP LaserJet Utility

background image

Funkcie v obslužných programoch HP LaserJet
Device Configuration a HP LaserJet Utility

Device Configuration a HP LaserJet Utility

Device Configuration a HP LaserJet Utility

Device Configuration a HP LaserJet Utility

Obslužné programy HP LaserJet Device Configuration a HP LaserJet Utility
umožňujú prístup k rôznym funkciám.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nastavenia ovládača tlačiarne a softvérovej aplikácie majú prednosť pred

nastaveniami tlačiarne uskutočnenými v konfiguračnom programe. (Nastavenia

softvérovej aplikácie majú prednosť pred nastaveniami ovládača tlačiarne.)

Prístup k programom HP LaserJet Device Configuration a

Prístup k programom HP LaserJet Device Configuration a

Prístup k programom HP LaserJet Device Configuration a

Prístup k programom HP LaserJet Device Configuration a

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility

HP LaserJet Utility

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Kliknite na Start (Štart), potom na Programs (Programy).

2. Vyberte skupinu HP LaserJet 2200, potom Tools (Nástroje).

3. Vyberte HP LaserJet Device Configuration.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

1. Otvorte priečinok HP LaserJet.

2. Dvakrát kliknite na HP LaserJet Utility.

3. Vyberte Printer (Tlačiareň).

4. Zvoľte Settings (Nastavenia) a môžete meniť predvolené hodnoty

tlačiarne.

Správa o konfigurácii

Správa o konfigurácii

Správa o konfigurácii

Správa o konfigurácii

Vytlačťte si zoznam aktuálnych nastavení tlačiarne, dostupných zdrojov a
nainštalovaných možností.

Demonštračná strana

Demonštračná strana

Demonštračná strana

Demonštračná strana

Vytlačťte si túto stranu na rýchlu kontrolu správnosti nastavenia a tlače
tlačiarne.

Zoznam typov písma PCL

Zoznam typov písma PCL

Zoznam typov písma PCL

Zoznam typov písma PCL

Vytlačte si zoznam všetkých dostupných typov písma PCL a PCL-XL,
ktoré su aktuálne v tlačiarni nainštalované, vrátane všetkých typov písma
v moduloch DIMM (dvojradové pamäťové moduly) a tých, ktoré sú do
tlačiarne permanentne zavedené.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 59

59

59

59

Jazyk

Jazyk

Jazyk

Jazyk

Kliknite na šípku dole, potom zvoľte jazyk (napr. anglický, francúzsky,
nemecký), ktorý chcete aby sa používal v generovaných správach
(napr. v konfiguračnej správe, pri tlači demonštračnej strany).

Zámok zásobníka

Zámok zásobníka

Zámok zásobníka

Zámok zásobníka

Zámok zásobníka je funkcia umožňujúca „zamykať“ zásobník tak, že
tlačiareň bude ťahať papier z tohto zásobníka iba v prípade, keď k tomu
špeciálne dostane pokyn, alebo keď ostatné zásobníky budú prázdne a
bude daný pokyn prednostne použiť tento zásobník. Toto je užitočné ak
chcete do zásobníka položiť špeciálny papier, napr. hlavičkový. Napríklad,
ak máte definovaný ako zdroj papiera „Prvý dostupný zásobník“ a
uzamknete zásobník 1, tlačiareň bude ťahať papier z ostávajúcich
zásobníkov, či už zo zásobníku 2 alebo voliteľného zásobníku 3 (ak je
nainštalovaný). Z uzamknutého zásobníku môžete stále tlačiť, musíte ho
však explicitne špecifikovať ako zdroj. Pozrite si časť Výber zdroja papiera.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Táto funkcia vám nedovolí zamknúť všetky zásobníky. Jeden zásobník musí

ostať „odomknutý“.

Windows

Windows

Windows

Windows

1. Spustite HP LaserJet Device Configuration alebo HP Web JetAdmin.

2. Z karty Nastavenie zásobníka, vyberte zásobník, ktorý chcete zamknúť.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

U počítačov Macintosh je toto nastavenie dostupné v programe HP LaserJet
Utility. (Pozrite si časť Prístup k programom HP LaserJet Device Configuration
a HP LaserJet Utility).

background image

60

60

60

60 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Tlač podľa formátu papiera

Tlač podľa formátu papiera

Tlač podľa formátu papiera

Tlač podľa formátu papiera

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Informácie o tlači podľa typu papiera nájdete v časti Zámok zásobníka.

Tlačiareň môžete nakonfigurovať tak, že si budete môcť vyberať podľa
formátu papiera (letter, A4 a pod.), ako alternatíva k výberu podľa zdroja
(vstupného zásobníka).

Ak často používate niekoľko rozdielnych formátov papiera, pokiaľ sú
zásobníky korektne nadefinované použitím programu HP LaserJet Device
Configuration, pred tlačou nemusíte kontrolovať ktorý formát je vložený v
jednotlivých zásobníkoch.

Aby ste mohli tlačiť podľa formátu papiera, urobte nasledovné:

1. Uistite sa, že zásobníky sú nastavené a papier v nich je vložený

korektne. (Pozrite si sekciu o vkladaní papiera, začnite od časti
Vkladanie médií do zásobníka 1.)

2. V karte Tray Setup (Nastavenie zásobníka) v programe HP LaserJet

Device Configuration vyberte formát papiera pre každý zásobník.

3. V softvéri alebo ovládači tlačiarne vyberte požadovaný formát papiera.

Z aplikácie vo Windows kliknite na File (Súbor) a vyberte Page Setup
(Nastavenie strany), alebo z ovládača tlačiarne kliknite File, vyberte
Print (Tlač), potom Properties (Vlastnosti).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Nastavenia formátu môžu byť tiež konfigurované z HP Web JetAdmin.

Pozrite si časť HP Web JetAdmin.

Nastavenia ovládača tlačiarne a softvérovej aplikácie majú prednosť pred

nastaveniami tlačiarne uskutočnenými v konfiguračnom programe. (Nastavenia

softvérovej aplikácie majú prednosť pred nastaveniami ovládača tlačiarne.)

Uloženie nastavenia do súboru

Uloženie nastavenia do súboru

Uloženie nastavenia do súboru

Uloženie nastavenia do súboru

Táto funkcia umožňuje aktuálne nastavenia zariadenia jednoducho uložiť do
súboru a neskôr podľa potreby obnoviť. Kliknite na toto tlačidlo, ak chcete
uložiť do súboru aktuálne zobrazené nastavenia vo všetkých kartách.

Obnovenie nastavenia zo súboru

Obnovenie nastavenia zo súboru

Obnovenie nastavenia zo súboru

Obnovenie nastavenia zo súboru

Kliknite na toto tlačidlo ak chcete zo súboru obnoviť sadu predtým
uložených nastavení zariadenia. Po načítaní týchto nastavení kliknite na OK
alebo Apply (Použiť), aby sa všetky aktualizovali podľa načítaných hodnôt.

background image

SL

Kapitola 3 Niekoľko tipov a údržba tlačiarne 61

61

61

61

3