HP LaserJet 2200 Printer series - Funkcie ovládaèa tlaèiarne

background image

Funkcie ovládača tlačiarne

Niektoré ovládače nepodporujú všetky funkcie tlačiarne. Používajte ovládač
tlačiare PCL 6, aby ste naplno využili všetky funkcie tlačiarne, vrátane:

Prístup k ovládaču tlačiarne

Prístup k ovládaču tlačiarne

Prístup k ovládaču tlačiarne

Prístup k ovládaču tlačiarne

Po inštalácii môžete mať prístup k ovládaču tlačiarne z operačného systému,
alebo zo softvérových aplikácií. Hoci prístup k ovládaču môže byť rôzny, v
závislosti od softvérovej aplikácie, zvyčajne sa k nemu dostanete z menu File
(Súbor), kde zvoľte Print (Tlač) alebo Print Setup (Nastavenie tlačiarne).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Spôsob, ako sa dostať k ovládačom tlačiarne je vždy rovnaký, bez rozdielu

aký ovládač používate.

!

Používanie pomocníka ovládača
tlačiarne (len Windows)

!

Použitie možnosti
Zmenšiť/Zväčšiť

!

Tvorba a používanie vodoznakov

!

Výber zdroja papiera

!

Tlač viac strán na jeden list
papiera

!

Optimalizácia tlače podľa typu
média

!

Nastavenie používateľského
formátu papiera

!

Obnovenie predvolených
nastavení ovládača tlačiarne

!

Tvorba a používanie rýchlych
nastavení

!

Tlač prvej strany na odlišný
papier

!

Ekonomická tlač (režim
EconoMode)

!

Tlač na obe strany papiera
(duplexná tlač)

!

Výber nastavení kvality tlače

!

Možnosti voľby kvality tlače:
(maximalizovať kvalitu a rýchlosť
tlače)

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 53

53

53

53

Používanie pomocníka ovládača tlačiarne (len Windows)

Používanie pomocníka ovládača tlačiarne (len Windows)

Používanie pomocníka ovládača tlačiarne (len Windows)

Používanie pomocníka ovládača tlačiarne (len Windows)

Každý ovládač tlačiarne má obrazovky s pomocníkom, ktoré môžu
byť aktivované stlačením tlačidla Help (Pomocník) v ovládači tlačiarne.
Obrazovky s pomocníkom poskytujú detailné informácie o používanom
ovládači. Pomocník ovládača tlačiarne je oddelený od pomocníka
softvérových aplikácií.

Prístup k ovládaču

Prístup k ovládaču

Prístup k ovládaču

Prístup k ovládaču

Operačný systém

Operačný systém

Operačný systém

Operačný systém

Dočasná zmena nastavení

Dočasná zmena nastavení

Dočasná zmena nastavení

Dočasná zmena nastavení
(zo softvérovej aplikácie)

(zo softvérovej aplikácie)

(zo softvérovej aplikácie)

(zo softvérovej aplikácie)

Zmena predvolených

Zmena predvolených

Zmena predvolených

Zmena predvolených
nastavení (platná pre

nastavení (platná pre

nastavení (platná pre

nastavení (platná pre
všetky aplikácie)

všetky aplikácie)

všetky aplikácie)

všetky aplikácie)

Windows 9x/NT 4.0/2000

Z menu File (Súbor), kliknite na
Print (Tlač) a potom na Properties
(Vlastnosti). (Jednotlivé kroky sa môžu
líšiť, toto je však najbežnejší postup.)

Kliknite na tlačidlo Start (Štart), potom
na Settings (Nastavenia) a potom na
Printers (Tlačiarne). Kliknite pravým
tlačidlom na ikonu tlačiarne a zvoľte
Properties (Vlastnosti). Veľa funkcií v
ovládačoch pre NT 4.0 je tiež
umiestnených v menu Document
Defaults (Predvolené hodnoty
dokumentu). Veľa funkcií v ovládačoch
pre Windows 2000 je tiež
umiestnených v menu Printing
Preferences (Priority tlače).

Windows 3.x

Z menu File (Súbor) kliknite na Print
(Tlač), potom na Printers (Tlačiarne) a
potom kliknite na Options (Možnosti).
(Jednotlivé kroky sa môžu líšiť, toto je
však najbežnejší postup.)

Z ovládacieho panela vo Windows
dvakrát kliknite na Printers (Tlačiarne),
zvýraznite tlačiareň a kliknite na Setup
(Nastavenie).

Macintosh
LaserWriter 8.3

Z menu File (Súbor) vyberte Print (Tlač)
a kliknite na Options (Možnosti).

Z menu File (Súbor) vyberte Print
(Tlač) a kliknite na Options (Možnosti).
Kliknite na Save (Uložiť), aby sa zmeny
zachovali.

Macintosh
LaserWriter 8.4 a vyšší

Z menu File (Súbor) vyberte Print
(Tlač). Kliknite na výberovú ponuku
a vyberte si možnosti, ktoré
chcete zmeniť.

Z menu File (Súbor) vyberte Print
(Tlač). Kliknite na výberovú ponuku
a vyberte si možnosti, ktoré chcete
zmeniť. Kliknite na Save (Uložiť),
aby sa zmeny zachovali.

background image

54

54

54

54 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Tvorba a používanie vodoznakov

Tvorba a používanie vodoznakov

Tvorba a používanie vodoznakov

Tvorba a používanie vodoznakov

Tlačiareň má funkciu umožňujúcu tvorbu vodoznakov tak, že zadáte text,
ktorý má byť umiestnený do pozadia existujúceho dokumentu. Napríklad,
môžete potrebovať veľký sivý nápis „koncept“ alebo „dôverné“ umiestnený
diagonálne v pozadí prvej alebo všetkých strán dokumentu. V ovládači
tlačiarne pre Windows je k možnosti Watermark (Vodoznak) prístup z karty
Effects (Efekty). V ovládačoch pre počítače Macintosh je k možnosti
Vodoznak prístup z rozbaľovacieho menu Watermark/Overlay
(Vodoznak/Naložiť).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak používate Windows NT 4.0 alebo Windows 2000, na tvorbu vodoznaku

musíte mať prístupové práva správcu.

Tlač viac strán na jeden list papiera

Tlač viac strán na jeden list papiera

Tlač viac strán na jeden list papiera

Tlač viac strán na jeden list papiera

Na jeden list papiera môžete vytlačiť viac strán. Ak si zvolíte tlač viac ako
jednej strany na list papiera, strany sa zmenšia a usporiadajú (tento spôsob
tlače sa tiež nazýva N-up printing). Môžete vytlačiť až 9 strán na jeden list.
Prístup k nastaveniu tlače viac strán na jeden list papiera máte z ovládača
tlačiarne, z karty Finishing (Dokončenie).

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 55

55

55

55

Nastavenie používateľského formátu papiera

Nastavenie používateľského formátu papiera

Nastavenie používateľského formátu papiera

Nastavenie používateľského formátu papiera

Ak potrebujete tlačiť na papier neštandardného formátu, použite možnosť
tlače na papier používateľského formátu. Prístup k funkcii Custom Paper
(Používateľský papier) máte z ovládača tlačiarne, z karty Paper (Papier).

V ovládačoch pre počítače Macintosh v menu File (Súbor) si vyberte Page
Setup (Nastavenie tlačiarne) a z rozbaľovacieho menu Page Attributes
(Vlastnosti strany) vyberte Custom Page Size (Používateľský formát strany).
Kliknite na New (Nový), potom si vytvorte a pomenujte formát strany podľa
konkrétnych potrieb. Nový používateľský formát strany bude automaticky
pridaný do zoznamu Page Size (Formát strany) v menu Page Setup.

Tvorba a používanie rýchlych nastavení

Tvorba a používanie rýchlych nastavení

Tvorba a používanie rýchlych nastavení

Tvorba a používanie rýchlych nastavení

Ovládač tlačiarne umožňuje uložiť najčastejšie používané nastavenia
tlačiarne (napr. orientácia strany, zdroj papiera, počet strán na list papiera)
ako predvolené nastavenia na rýchle použitie. Rýchle nastavenia môžu byť
vyberané a ukladané u väčšiny kárt ovládača tlačiarne. Predvolené hodnoty
ovládača tlačiarne možete obnoviť zvolením Defaults (Predvolené hodnoty)
z rozbaľovacieho zoznamu Quick Sets (Rýchle nastavenia). Prístup k
rýchlym nastaveniam máte z ovládača tlačiarne, z karty Finishing
(Dokončenie).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak používate Windows NT 4.0 alebo Windows 2000, na ukladanie rýchlych

nastavení musíte mať prístupové práva správcu.

Ekonomická tlač (režim EconoMode)

Ekonomická tlač (režim EconoMode)

Ekonomická tlač (režim EconoMode)

Ekonomická tlač (režim EconoMode)

Režim EconoMode (ekonomická tlač) je založený na využívaní menšieho
množstva tonera pri tlači. Výberom tejto možnosti môžete zvýšiť životnosť
tonerovej kazety a znížiť náklady na tlač, bude to však na úkor zníženej
kvality tlače. Prístup k režimu EconMode máte z ovládača tlačiarne,
z karty Finishing (Dokončenie).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V prípade iných operačných systémov ako Windows je táto funkcia prístupná

cez HP Web JetAdmin (pozrite si časť HP Web JetAdmin).

background image

56

56

56

56 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Výber nastavení kvality tlače

Výber nastavení kvality tlače

Výber nastavení kvality tlače

Výber nastavení kvality tlače

Ak potrebujete vyššiu kvalitu tlače, môžete si zvoliť používateľské
nastavenia. Prístup k nastaveniam kvality tlače máte z ovládača tlačiarne,
z karty Finishing (Dokončenie).

Možnosti voľby kvality tlače:

Možnosti voľby kvality tlače:

Možnosti voľby kvality tlače:

Možnosti voľby kvality tlače:

!

Najlepšia kvalita

Najlepšia kvalita

Najlepšia kvalita

Najlepšia kvalita - ProRes 1200 pre najlepšiu kvalitu tlače.

!

Rýchlejšia tlač

Rýchlejšia tlač

Rýchlejšia tlač

Rýchlejšia tlač - FastRes 1200, alternatívne rozlíšenie pre zložitú
grafiku alebo rýchlejší výstup.

!

Používateľské

Používateľské

Používateľské

Používateľské - umožňuje špecifikovať nastavenia kvality tlače podľa
konkrétnych potrieb používateľa.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Zmena nastavenia kvality tlače môže ovplyvniť formátovanie vášho textu.

Použitie možnosti Zmenšiť/Zväčšiť

Použitie možnosti Zmenšiť/Zväčšiť

Použitie možnosti Zmenšiť/Zväčšiť

Použitie možnosti Zmenšiť/Zväčšiť

Táto funkcia umožňuje škálovať dokument v percentách jeho normálnej
veľkosti. Môžete si tiež vybrať možnosť škálovať dokument tak, aby vyplnil
plochu papiera akéhokoľvek formátu podporovaného tlačiarňou. V ovládači
tlačiarne je k možnosti Reduce/Enlarge (Zmenšiť/zväčšiť) prístup z karty
Effects (Efekty).

Výber zdroja papiera

Výber zdroja papiera

Výber zdroja papiera

Výber zdroja papiera

Ak vaša aplikácia podporuje tlač papiera z rôznych zdrojov, výbery zdroja
zadávajte priamo z aplikácie. Nastavenia aplikácie majú prednosť pred
nastaveniami ovládača tlačiarne. Ak chcete vybrať zdroj papiera pre tlač
použitím ovládača tlačiarne, kliknite na Source (Zdroj) v karte Paper
(Papier). U počítačov Macintosh vyberte zdroj papiera zo všeobecných
možností ovládača tlačiarne.

Optimalizácia tlače podľa typu média

Optimalizácia tlače podľa typu média

Optimalizácia tlače podľa typu média

Optimalizácia tlače podľa typu média

Používajte optimalizáciu tlače podľa typu médií v prípadoch, keď tlačíte
na na tenký alebo ťažký papier, priehľadné fólie alebo štítky. Prístup k
optimalizácii máte z ovládača tlačiarne, z karty Paper (Papier). U počítačov
Macintosh vyberte funkciu optimalizácie zo všeobecných možností
ovládača tlačiarne.

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 57

57

57

57

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

V prípade iných operačných systémov ako Windows, táto funkcia je prístupná

cez HP Web JetAdmin (pozrite si časť HP Web JetAdmin).

Obnovenie predvolených nastavení ovládača tlačiarne

Obnovenie predvolených nastavení ovládača tlačiarne

Obnovenie predvolených nastavení ovládača tlačiarne

Obnovenie predvolených nastavení ovládača tlačiarne

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, kliknite na
Defaults (Predvolené hodnoty) v okne Quick Sets (Rýchle nastavenia).

Tlač prvej strany na odlišný papier

Tlač prvej strany na odlišný papier

Tlač prvej strany na odlišný papier

Tlač prvej strany na odlišný papier

Funkcia tlač prvej strany tlačoveného dokumentu na odlišný papier je
dostupná iba v ovládači tlačiarne HP PCL 6 a (u počítačov Macintosh) v
ovládači LaserWriter. Prístup k tejto funkcii máte z ovládača, z karty Paper
(Papier). U počítačov Macintosh vyberte túto funkciu zo všeobecných
možností ovládača tlačiarne.

Túto funkciu môžu ponúkať aj niektoré aplikácie. Overte si to v pomocníkovi
aplikácie.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Pre všetky strany tlačovej úlohy musí byť nastavený rovnaký formát papiera.

Ak však aplikácia podporuje možnosť tlače prvej strany na iný formát papiera,

jej nastavenia najú prednosť pred nastaveniami ovládača.

background image

58

58

58

58 Kapitola 2 Tlačové úlohy

SL

Funkcie v obslužných programoch HP LaserJet

Funkcie v obslužných programoch HP LaserJet

Funkcie v obslužných programoch HP LaserJet