HP LaserJet 2200 Printer series - ServisnÆ formulár

background image

Servisný formulár

Servisný formulár

KTO VRACIA TOTO ZARIADENIE?

KTO VRACIA TOTO ZARIADENIE?

KTO VRACIA TOTO ZARIADENIE?

KTO VRACIA TOTO ZARIADENIE?

Dátum:

Kontaktná osoba:

Telefón: ( )

Alternatívny kontakt:

Telefón: ( )

Adresa pre spiatočné odoslanie:

Špeciálne pokyny pre odoslanie:

ČO SA ODOSIELA?

ČO SA ODOSIELA?

ČO SA ODOSIELA?

ČO SA ODOSIELA?

Názov modelu:

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Priložte, prosím, spolu s odosielaným zariadením ukážkové výtlačky. NEPOSIELAJTE príslušenstvo, ktoré nie je k oprave potrebné
(manuály, čistiace doplnky, atď.).

ČO TREBA UROBIŤ?

ČO TREBA UROBIŤ?

ČO TREBA UROBIŤ?

ČO TREBA UROBIŤ? (Ak je to potrebné, priložte ďalší papier.)

1. Popíšte okolnosti, za ktorých došlo k poruche. (V čom spočíva porucha? Čo ste robili, keď došlo k poruche?

Aký softvér ste používali? Môže sa porucha opakovať?)

2. Ak sa porucha vyskytuje opakovane, koľko času uplynie medzi jej jednotlivými výskytmi?

3. Je zariadenie pripojené na niektoré z nasledovných? (Uveďte výrobcu a číslo modelu.)

Osobný počítač:

Modem:

Sieť:

4. Doplnkové poznámky:

AKÝM SPÔSOBOM OPRAVU UHRADÍTE?

AKÝM SPÔSOBOM OPRAVU UHRADÍTE?

AKÝM SPÔSOBOM OPRAVU UHRADÍTE?

AKÝM SPÔSOBOM OPRAVU UHRADÍTE?

#

V záruke

Dátum nákupu/nadobudnutia: ____________________________

(Priložte doklad o kúpe alebo nadobudnutí spolu s dátumom pôvodného nadobudutia.)

#

Číslo servisnej zmluvy: ______________________

#

Číslo objednávky: ___________________________

S výnimkou záruky alebo servisnej zmluvy, musí žiadosť o servisné služby obsahovať číslo objednávky

S výnimkou záruky alebo servisnej zmluvy, musí žiadosť o servisné služby obsahovať číslo objednávky

S výnimkou záruky alebo servisnej zmluvy, musí žiadosť o servisné služby obsahovať číslo objednávky

S výnimkou záruky alebo servisnej zmluvy, musí žiadosť o servisné služby obsahovať číslo objednávky
a/alebo podpis zodpovednej osoby.

a/alebo podpis zodpovednej osoby.

a/alebo podpis zodpovednej osoby.

a/alebo podpis zodpovednej osoby. Ak na opravu nie je možné použiť štandardný cenník pre opravy,
je potrebné predložiť objednávku na minimálnu čiastku. Štandardný cenník pre opravy je možné získať
kontaktom autorizovaného servisného strediska HP.

Podpis zodpovedného zástupcu: ______________________________

Telefón: ________________

Adresa pre fakturáciu:

Zvláštne podmienky pre fakturáciu:

background image

114

114

114

114 Kapitola 5 Servis a podpora

SL