HP LaserJet 2200 Printer series - Prehlásenie o obmedzenej záruke spoloènosti HewlettPackard

background image

Prehlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti

Prehlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti

Prehlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti

Prehlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

1. HP vám zaručuje, ako koncovému zákazníkovi, že HP hardvér, príslušenstvo a doplnky

nebudú obsahovať chyby materiálu a ľudskej práce počas obdobia špecifikovaného

hore, začínajúceho dňom kúpy. Ak HP obdrží upozornenie o takých chybách počas

záručnej lehoty, výrobky, ktoré sa ukázali ako chybné, opraví alebo vymení podľa

vlastného uváženia. Vymenené výrobky môžu byť nové alebo skoro ako nové.

2. HP vám zaručuje, že softvér HP nezlyhá pri vykonávaní programových inštrukcií počas

obdobia špecifikovaného hore kvôli chybám materiálu a ľudskej práce, pokiaľ bol

správne nainštalovaný a používaný. Ak HP obdrží upozornenie o takých chybách počas

záručnej lehoty, softvérové médiá, ktoré nevykonávajú programové inštrukcie kvôli

takýmto chybám, vymení.

3. HP nezaručuje, že činnosť výrobkov HP bude neprerušiteľná alebo bez chýb. Ak nie

je spoločnosť HP schopná, v rámci primerane dlhého času, opraviť alebo vymeniť

akýkoľvek výrobok v rámci záručných podmienok, máte právo na náhradu nákupnej

ceny, obratom po vrátení výrobku.

4. Výrobky HP môžu obsahovať prepracované súčiastky, ktoré sú svojim výkonom

ekvivalentné novým, alebo mohli byť náhodne použité.

5. Záruka HP sa nevzťahuje na chyby vyplývajúce z (a) nevhodnej alebo neadekvátnej

údržby alebo kalibrácie, (b) použitia softvéru, rozhraní, súčiastok alebo doplnkov, ktoré

neboli dodané HP, (c) neautorizovanej modifikácie alebo zneužitia, (d) prevádzkovania

výrobku v prostredí, ktoré nespĺňa publikované špecifikácie, alebo (e) nevhodnej prípravy

a údržby miesta, kde je výrobok prevádzkovaný.

6. HP NEPOSKYTUJE ŽIADNU VÝSLOVNÚ ZÁRUKU ALEBO PODMIENKU, ČI UŽ

PÍSOMNÚ ALEBO ÚSTNU. V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM,

AKÁKOĽVEK IMPLIKOVANÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA ALEBO PREDAJNOSŤ,

USPOKOJIVÁ KVALITA ALEBO VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL JE OBMEDZENÁ

DĹŽKOU TRVANIA VÝSLOVNEJ ZÁRUKY URČENEJ VOPRED. Niektoré krajiny, štáty

alebo provincie nepovoľujú obmedzenia trvania implikovanej záruky, takže vyššie

uvedené obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzťahovať. Táto záruka vám

poskytuje špeciálne práva, pričom môžete mať ešte iné práva, ktoré sa odlišujú v

závislosti od krajiny, štátu alebo provincie.

VÝROBOK HP

TRVANIE ZÁRUKY

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn

1 rok; Návrat autorizovanému
servisnému stredisku

background image

116

116

116

116 Kapitola 5 Servis a podpora

SL

7. V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNYM PRÁVOM, OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

POSKYTNUTÉ V RÁMCI TOHTO PREHLÁSENIA O ZÁRUKE SÚ VAŠIMI JEDINÝMI

A VÝHRADNÝMI OPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI. OKREM SKUTOČNOSTÍ

INDIKOVANÝCH VYŠŠIE, HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE

NERUČIA ZA STRATU ÚDAJOV, ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO

NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV), ČI UŽ NA ZÁKLADE

ZMLUVY, DELIKTU ALEBO INÉHO. Niektoré krajiny, štáty alebo provincie neumožňujú

výnimky alebo obmedzenia náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené

obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzťahovať.

8. PRE ZÁKAZNÍKOV V AUSTRÁLII A NOVOM ZÉLANDE PLATÍ, ŽE PODMIENKY V

TOMTO PREHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, S VÝNIMKAMI V ZÁKONOM

POVOLENOM ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEMODIFIKUJÚ,

A SÚ OKREM TOHO MANDATÓRNE, ŠTATUTÁRNE PRÁVA SPOJENÉ S PREDAJOM

TOHTO VÝROBKU.

background image

SL

Kapitola 5 Servis a podpora 117

117

117

117