HP LaserJet 2200 Printer series - Obmedzená záruka na ˛ivotnosˇ tonerovej kazety

background image

Obmedzená záruka na životnosť tonerovej kazety

Obmedzená záruka na životnosť tonerovej kazety

Obmedzená záruka na životnosť tonerovej kazety

Obmedzená záruka na životnosť tonerovej kazety

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Záruka, uvedená nižšie, sa vzťahuje na tonerovú kazetu, ktorá bola v balení

spolu s tlačiarňou.

Táto záruka nahrádza všetky predchádzajúce záruky. (7/16/96)

Spoločnosť HP vám zaručuje, že táto tonerová kazeta HP neobsahuje
chyby na materiáli a ľudskej práci počas celého obdobia životnosti kazety
až do vyčerpania tonera.

Ak tlačiareň indikuje nedostatok tonera, tonerová kazeta je vyčerpaná.
Výrobky, ktoré sú preukazne chybné, spoločnosť HP, podľa uváženia,
nahradí inými alebo spätne uhradí nákupnú cenu.

Záruka sa nevzťahuje na kazety, ktoré boli opätovne napĺňané,
vyprázdňované, falšované, alebo na kazety, s ktorými sa neprimerane
zaobchádzalo.

Obmedzená záruka vám poskytuje špecifické práva. V závislosti od krajiny,
štátu alebo provincie môžete mať aj iné práva.

V rozsahu umožnenom použiteľným právom, v žiadnom prípade spoločnosť
Hewlett-Packard neručí za akékoľvek náhodné, príčinné, špeciálne,
nepriame, kriminálne alebo príkladné škody alebo stratu zisku z dôvodu
akéhokoľvek porušenia záruky alebo iného.

background image

118

118

118

118 Kapitola 5 Servis a podpora

SL