HP LaserJet 2200 Printer series - Demonðtraèná strana

background image

Demonštračná strana

Demonštračná strana

Demonštračná strana

Ak chcete vytlačiť demonštračnú stranu, stlačte tlačidlo

V

YKONA

ť

, pokiaľ je

tlačiareň v pohotovostnom stave (kontrolka Pripravené svieti).