HP LaserJet 2200 Printer series - Oblasˇ tonerovej kazety

background image

Oblasť tonerovej kazety

Oblasť tonerovej kazety

Oblasť tonerovej kazety

Oblasť tonerovej kazety

1

11

1

Otvorte horný kryt.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Uviaznutie papiera v tejto oblasti môže
spôsobiť, že na strane sa vyskytne
uvoľnený nezafixovaný toner. Ak si
zašpiníte tonerom šaty alebo ruky,
umyte si ich v studenej vode. (Horúcou
vodou sa toner zaperie do látky.)

2

22

2

Vyberte tonerovú kazetu.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Aby sa toner nezničil, nevystavujte kazetu
svetlu viac ako na niekoľko minút. Prekryte
vrch tonerovej kazety papierom, aby ste ju
chránili v čase, keď je mimo tlačiarne.

3

33

3

Opatrne zdvihnite podávaciu
platňu (A). Ak je vodiaca hrana papiera
(B) viditeľná, jemne vytiahnite papier
smerom k zadnej časti tlačiarne.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

Pokračovanie na ďalšej strane.

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

background image

80

80

80

80 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak je príliš ťažké vybrať papier alebo ten už
vošiel do výstupnej oblasti, odstránite ho
podľa pokynov v časti Výstupné oblasti.

4

44

4

Keď ste vybrali uviaznutý papier,
jemne zaklopte podávaciu platňu.
Vložte tonerovú kazetu späť a
zavrite horný kryt.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak sa nedá vložiť tonerová kazeta,
skontrolujte, či je podávacia platňa
zaklopená naspäť vo svojej pozícii.

Ak kontrolka Pozor nezhasla, v tlačiarni
je stále uviaznutý papier. Skontrolujte
oblasti podávania papiera, zadného
výstupu a duplexora.

4

4

4

4

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 81

81

81

81

Oblasť podávania papiera

Oblasť podávania papiera

Oblasť podávania papiera