HP LaserJet 2200 Printer series - Oblasˇ podávania papiera zásobníka 2 alebo volite½ného zásobníka 3

background image

Oblasť podávania papiera
zásobníka 2 alebo

zásobníka 2 alebo

zásobníka 2 alebo

zásobníka 2 alebo
voliteľného zásobníka 3

voliteľného zásobníka 3

voliteľného zásobníka 3

voliteľného zásobníka 3

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak sa papier nachádza v oblasti tonerovej
kazety, postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Oblasť tonerovej kazety.
Je ľahšie odstrániť papier z oblasti tonerovej
kazety, ako z oblasti podávania papiera.

1

11

1

Vytiahnite zásobník 2, či sa tam
nenachádza uviaznutý papier.

2

22

2

Vyberte zle podaný papier tak, že
ho vytiahnete za viditeľnú hranu.
Skontrolujte, či je v zásobníku všetok
papier zarovnaný (pozrite si časť
Vkladanie médií do zásobníka 2 alebo
voliteľného zásobníka 3 na 250 listov
papiera). Ak je nainštalovaný
zásobník 3, vyberte zle podaný
papier a skontrolujte, či je v
zásobníku všetok papier zarovnaný.

3

33

3

Ak je uviaznutý papier v oblasti
podávania papiera a nedá sa vybrať
cez oblasť tonerovej kazety, uchopte
ho a opatrne vytiahnite z tlačiarne.

4

44

4

Pri zásobníku na 250 listov, zatlačte
papier dole tak, aby sa dvíhacia kovová
platňa zachytila na svojom mieste a
zásobník zasuňte naspäť do tlačiarne.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Úplným ovorením horného krytu a jeho
zatvorením vynulujete tlačiareň a
môžete pokračovať v tlači.
Ak kontrolka Pozor nezhasla, v tlačiarni
je stále uviaznutý papier. Skontrolujte
oblasti tonerovej kazety, zadného
výstupu a duplexora.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

background image

82

82

82

82 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL