HP LaserJet 2200 Printer series - KontrolnÆ zoznam na h½adanie chÆb

background image

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb

Skontrolujte, či svieti
kontrolka Pripravené.

Ak nesvieti, skontrolujte pripojenie sieťového
elektrického kábla. Skontrolujte vypínač. Skontrolujte
elektrické napájanie pripojením tlačiarne do inej
elektrickej zásuvky.

Ak svietia iné kontrolky, pozrite si časť Hľadanie chýb
pri hláseniach ovládacieho panelu alebo použite
simulátor ovládacieho panelu.

Vytlačte demonštračnú
stranu stlačením tlačidla

V

YKONA

ť

, aby ste sa uistili,

že tlačiareň správne
ťahá papier.

Ak sa demonštračná strana nevytlačí, skontrolujte, či je
dostatok papiera v zásobníku 2 alebo v zásobníku 3.

Skontrolujte, či v duplexore neostal papier. Inštrukcie,
ako odstrániť papier z duplexora, nájdete v časti Oblasť
duplexora.

Ak v tlačiarni uviazne papier, pozrite si časť
Odstraňovanie uviaznutých papierov.

Ak tlačiareň tlačí, ale stavové kontrolky tlačiarne blikajú,
pozrite si časť Hľadanie chýb pri hláseniach
ovládacieho panelu alebo použite simulátor
ovládacieho panelu.

Skontrolujte
demonštračnú stranu, či
bola vytlačená správne.

Ak sa vyskytol problém s kvalitou tlače, pozrite si časť
Riešenie problémov s kvalitou tlače.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 71

71

71

71

Vytlačte krátky dokument
z nejakej softvérovej
aplikácie a skontrolujte,
či sú počítač a tlačiareň
spojené a správne
komunikujú.

Ak tlačiareň strany netlačí, skontrolujte káblové
spojenie medzi tlačiarňou a počítačom. Skontrolujte,
či používate správny kábel.

Skontrolujte tlačový front alebo tlačový spooler
(u počítačov Macintosh tlačový monitor), či
tlačiareň nie je pozastavená.

Skontrolujte, či máte nainštalovaný ovládač pre
tlačiarne HP LaserJet série 2200.

Skontrolujte softvérovú aplikáciu, či používate ovládač
a port pre tlačiareň HP LaserJet série 2200.

Ak sa tlač strany v priebehu tlače prerušila, pozrite si
časť Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou.

Ak sa prejdením
kontrolného zoznamu
nepodarilo diagnostikovať
problém, pozrite si tieto
sekcie s pokynmi na
hľadanie chýb:

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou
Problémy bezkáblovej tlače
Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu
Sekundárne stavy kontroliek
Problémy so sieťovou tlačou
Bežné problémy Windows
Bežné problémy pri počítačoch Macintosh
Hľadanie chýb pri používaní postskriptu (PS)
Tlač špeciálnych strán

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb (pokračovanie)

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb (pokračovanie)

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb (pokračovanie)

Kontrolný zoznam na hľadanie chýb (pokračovanie)

background image

72

72

72

72 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou

Hľadanie chýb pri bežných problémoch s tlačou