HP LaserJet 2200 Printer series - Základné hlásenia ovládacieho panelu

background image

Základné hlásenia ovládacieho panelu

Základné hlásenia ovládacieho panelu

Základné hlásenia ovládacieho panelu

Základné hlásenia ovládacieho panelu

Nasledovné hlásenia ovládacieho panelu indikujú rôzne stavy tlačiarne
počas prípravy na tlač alebo pri tlači. (Hlásenia tlačiarne vám tiež pomôže
pochopiť simulátor ovládacieho panelu.)

Spustenie tlačiarne

Spustenie tlačiarne

Spustenie tlačiarne

Spustenie tlačiarne

Kontrolky Vykonať (zelená), Pripravené (zelená) a Pozor (červená)
cyklicky svietia jedna za druhou.

Stláčanie tlačidiel nemá žiaden efekt, pokiaľ sa tlačiareň nedostane do
pohotovostného stavu.

Pripravené

Pripravené

Pripravené

Pripravené

Kontrolka Pripravené (zelená) svieti a tlačiareň je v pohotovostnom stave
(pripravená na tlač).

Nič nie je potrebné robiť.

Stlačením tlačidla

V

YKONA

ť

sa vytlačí demonštračná strana.

Svieti

Nesvieti

Bliká

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 93

93

93

93

Spracovanie

Spracovanie

Spracovanie

Spracovanie

Keď kontrolka Pripravené (zelená) bliká, tlačiareň prijíma alebo
spracováva údaje.

Stlačením tlačidla

Z

RUŠI

ť

LOHU

sa zruší aktuálna úloha. Kým tlačiareň úlohu

zruší, jedna alebo dve strany sa ešte môžu vytlačiť. Po zrušení úlohy sa
tlačiareň vráti do pohotovostného stavu (kontrolka Pripravené svieti).