HP LaserJet 2200 Printer series - Sekundárne stavy kontroliek

background image

Sekundárne stavy kontroliek

Sekundárne stavy kontroliek

Sekundárne stavy kontroliek

Sekundárne stavy kontroliek

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Hlásenia tlačiarne vám pomôže pochopiť simulátor ovládacieho panelu.

Pokračovateľné výstražné chyby

Pokračovateľné výstražné chyby

Pokračovateľné výstražné chyby

Pokračovateľné výstražné chyby

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Preplnenie pamäte

Pamäť tlačiarne je plná.
Tlač bude pokračovať po stlačení tlačidla

V

YKONA

ť

. Ak došlo k strate nejakých údajov,

skúste uvoľniť časť pamäte odstránením
nepotrebných typov písma, makier alebo
údajov, ktoré sú práve v pamäti tlačiarne.
Ak stále dochádza k strate údajov, je
potrebné pridať do tlačiarne pamäť. Ako
dočasné riešenie môže byť zjednodušenie
obrázku alebo tlač v rozlíšení 600 dpi.

Dočasná chyba
zariadenia

V tlačiarni nastala dočasná chyba
zariadenia. Vynulujte tlačiareň jej vypnutím
a opätovným zapnutím.

Preťaženie tlače

Tlačová úloha bola príliš zložitá pre aktuálnu
kapacitu pamäte tlačiarne.
Tlač bude pokračovať po stlačení tlačidla

V

YKONA

ť

. Ak došlo k strate nejakých údajov,

je potrebné do tlačiarne pridať pamäť. Ako
dočasné riešenie môže byť zjednodušenie
obrázku alebo tlač v rozlíšení 600 dpi.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 97

97

97

97

Zlé spojenie

Kábel medzi tlačiarňou a počítačom je zle
pripojený alebo je nízkej kvality. Skontrolujte
pripojenie kábla. Uistite sa, či používate
kvalitný kábel.

Chyba konfigurácie
pamäte

!

Opätovne vytlačte úlohu.

!

Vypnite tlačiareň. Stlačte a držte
tlačidlo Vykonať. Zapnite tlačiareň a
držte stlačené tlačidlo Vykonať približne
päť, no nie viac ako pätnásť sekúnd.
Zasvieti sa kontrolka Pozor. Pustite
tlačidlo Vykonať. Ak sa rozsvietia obe
kontrolky Pozor a Pripravené pred
pustením tlačidla Vykonať, postup
musíte opakovať.

!

Vymeňte pamäťové moduly DIMM.

!

Kontaktujte servisného zástupcu HP.
Pozrite si časť HP Starostlivosť o
zákazníkov (servis a podpora) alebo
Svetové predajné a servisné strediská.

Chyba vzťahujúca sa
ku tlačovovej úlohe

!

Vypnite tlačiareň. Stlačte a držte
tlačidlo Vykonať. Zapnite tlačiareň a
držte stlačené tlačidlo Vykonať približne
päť, no nie viac ako pätnásť, sekúnd.
Zasvieti sa kontrolka Pozor. Pustite
tlačidlo Vykonať. Ak sa rozsvietia obe
kontrolky Pozor a Pripravené pred
pustením tlačidla Vykonať, postup
musíte opakovať.

!

Vyberte alebo vymeňte modul DIMM s
tlačovým jazykom.

!

Kontaktujte servisného zástupcu HP.
Pozrite si časť HP Starostlivosť o
zákazníkov (servis a podpora) alebo
Svetové predajné a servisné strediská.

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

background image

98

98

98

98 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Tok vo vyrovnávacej
pamäti

!

Kábel medzi tlačiarňou a počítačom je
zle pripojený alebo je nízkej kvality.
Skontrolujte pripojenie kábla. Uistite
sa, či používate kvalitný kábel.

!

Kontaktujte servisného zástupcu HP.
Pozrite si časť HP Starostlivosť o
zákazníkov (servis a podpora) alebo
Svetové predajné a servisné strediská.

Všeobecná
pokračovateľná
chyba

Kontaktujte servisného zástupcu HP.
Pozrite si časť HP Starostlivosť o zákazníkov
(servis a podpora) alebo Svetové predajné a
servisné strediská.

Chyba NVRAM

Energeticky nezávislá pamäť (NVRAM)
je dočasné plná.
Hlásenie zrušíte stlačením

V

YKONA

ť

.

Skontrolujte nastavenia tlačiarne či sú
správne. Ak problém pretrváva, kontaktujte
servisného zástupcu HP. Pozrite si časť
HP Starostlivosť o zákazníkov (servis a
podpora) alebo Svetové predajné a servisné
strediská.

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 99

99

99

99

Chyba
vstupu/výstupu (IO)

V tlačiarni nastala dočasná chyba EIO.
Vynulujte tlačiareň jej vypnutím a
opätovným zapnutím.

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Pokračovateľné výstražné chyby (pokračovanie)

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

background image

100

100

100

100 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Chyby príslušenstva

Chyby príslušenstva

Chyby príslušenstva

Chyby príslušenstva

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Typ chyby

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Stav kontroliek

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Odporúčané opatrenie

Chyba portu EIO

Vyberte príslušenstvo z portu EIO
alebo zásuvky na moduly DIMM, podľa
indikovanej chyby, a pokračujte v tlači.

Chyba zásuvky 1 pre
modul DIMM

Vyberte príslušenstvo z portu EIO
alebo zásuvky na moduly DIMM, podľa
indikovanej chyby, a pokračujte v tlači.

Chyba zásuvky 2 pre
modul DIMM

Vyberte príslušenstvo z portu EIO
alebo zásuvky na moduly DIMM, podľa
indikovanej chyby, a pokračujte v tlači.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 101

101

101

101

Problémy so sieťovou tlačou