HP LaserJet 2200 Printer series - Chybové hlásenia ovládacieho panelu

background image

Chybové hlásenia ovládacieho panelu

Chybové hlásenia ovládacieho panelu

Chybové hlásenia ovládacieho panelu

Chybové hlásenia ovládacieho panelu

Nasledovné hlásenia oznamujú, že sa vyskytla chyba tlačiarne, ktorá
vyžaduje zvýšenú pozornosť. Niektoré chybové hlásenia budú signalizovať
druhotné svetelné hlásenie oznamujúce typ chyby, ktorá sa vyskytla
(pozrite si časť Sekundárne stavy kontroliek).

Pozor

Pozor

Pozor

Pozor

Kontrolka Pozor (červená) bliká. Existujú štyri možné príčiny rozsvietenia
kontrolky Pozor:

!

Došiel papier

!

Otvorený kryt

!

Chýbajúca tonerová kazeta

!

Uviaznutý papier

Po odstránení príčiny problému a stlačení tlačidla

V

YKONA

ť

sa tlačiareň

pokúsi vrátiť do pohotovostného stavu. Ak sa tlačiarni nepodarí vrátiť do
pohotovostného stavu, kontrolka Pozor bude pokračovať vo svietení,
až kým sa príčina problému neodstráni.

Stlačením

Z

RUŠI

ť

LOHU

sa tlačová úloha zruší a tlačiareň sa vráti do

pohotovostného stavu (kontrolka Pripravené svieti), pokiaľ v tlačiarni nie
je uviaznutý papier alebo nechýba tonerová kazeta. V prípade, že ide o
uviaznutý papier, pozrite si časť Odstraňovanie uviaznutých papierov.

background image

94

94

94

94 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL

Stav Pozor s možnosťou pokračovať

Stav Pozor s možnosťou pokračovať

Stav Pozor s možnosťou pokračovať

Stav Pozor s možnosťou pokračovať

Kontrolka Pozor (červená) bliká a kontrolka

V

YKONA

ť

(zelená) svieti. Vyskytla

sa chyba, ktorá spôsobila, že tlačiareň zastavila aktuálnu tlačovú úlohu.
Existujú tri možné príčiny hlásenia stavu Pozor s možnosťou pokračovať:

!

Ručné podávanie s pauzou
Stlačte

V

YKONA

ť

, aby ste tlačili zo zásobníka 1 alebo z ďalšieho

zásobníka, pokiaľ je zásobník 1 prázdny.

!

Došiel papier (z požadovaného zásobníka)
Aby tlačiareň mohla pokračovať v tlači z požadovaného zásobníka,
doplňte do neho papier. Ak chcete tlačiť z ďalšieho zásobníka,
stlačte

V

YKONA

ť

.

!

Pokračovateľná chyba
Stlačením tlačidla

V

YKONA

ť

sa tlačiareň pokúsi obnoviť a vytlačiť všetky

údaje. Ak pokus bude úspešný, kontrolka Pripravené bude počas
dokončovania úlohy blikať. Ak sa tlačiarni nepodarí obnoviť tlačové
úlohy, zobrazí hlásenie stav Pozor s možnosťou pokračovať.

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel

V

YKONA

ť

a

Z

RUŠI

ť

LOHU

zobrazíte, pomocou sekundárneho stavu kontroliek, chybový kód patriaci
aktuálnemu chybovému stavu. Hlásenie stavu Pozor s možnosťou
pokračovať zobrazíte pustením oboch tlačidiel. Pozrite si časť
Pokračovateľné výstražné chyby.

Stlačením tlačidla

Z

RUŠI

ť

LOHU

sa zruší tlačová úloha a tlačiareň sa vráti

do pohotovostného stavu (kontrolka Pripravené svieti), pokiaľ bola
chyba odstránená.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Tlačiareň môže byť nakonfigurovaná na automatickú obnovu z chybového

stavu pomocou nastavenia Input Auto Continue (Vstup automaticky

pokračovať) v programe HP LaserJet Device Configuration.

Servisná chyba

Servisná chyba

Servisná chyba

Servisná chyba

Všetky kontrolky svietia. Vyskytla sa chyba, ktorá spôsobila, že tlačiareň
zastavila aktuálnu tlačovú úlohu. Stlačenie tlačidiel

V

YKONA

ť

alebo

Z

RUŠI

ť

LOHU

nemá pri tomto hlásení žiadny efekt.

Chybu odstránite vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne. Ak problém
pretrváva, ponechajte tlačiareň vypnutú na 15 minút, aby sa vynuloval
formátovač. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis HP. Pozrite si časť
HP Starostlivosť o zákazníkov (servis a podpora) alebo Svetové predajné a
servisné strediská.

background image

SL

Kapitola 4 Riešenie problémov 95

95

95

95

Chyba príslušenstva

Chyba príslušenstva

Chyba príslušenstva

Chyba príslušenstva

Všetky kontrolky naraz blikajú. Vyskytla sa chyba buď na porte EIO alebo v
zásuvkách DIMM, čo spôsobilo, že tlačiareň zastavila aktuálnu tlačovú
úlohu. Stlačenie

V

YKONA

ť

alebo

Z

RUŠI

ť

LOHU

nemá žiadny efekt.

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel

V

YKONA

ť

a

Z

RUŠI

ť

LOHU

zobrazíte pomocou sekundárneho stavu kontroliek chybový kód patriaci
aktuálnemu chybovému stavu. Pozrite si časť Chyby príslušenstva.
Hlásenie chyby príslušenstva zobrazíte pustením oboch tlačidiel.

background image

96

96

96

96 Kapitola 4 Riešenie problémov

SL