HP LaserJet 2200 Printer series - Smernica FCC

background image

Smernica FCC

Smernica FCC

Smernica FCC

Smernica FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy
B, v zmysle Časti 15 Smernice FCC. Tieto limity sú určené tak, aby
poskytovali rozumnú ochranu pred škodlivým rušením počas prevádzky v
obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak nie je tento výrobok inštalovaný a používaný
v súlade s inštrukciami, môže spôsobovať rádiokomunikáciám škodlivé
rušenie. Napriek tomu, nie je zaručené, že za určitých podmienok po
inštalácii tlačiarne nevznikne rušenie; toto môže byť identifikované vypnutím
a zapnutím zariadenia. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie v
rozhlasovej alebo televíznej komunikácii, odporúčame používateľovi
pokúsiť sa urobiť korekcie niektorým z nasledovných opatrení:

!

Preorientovať alebo presunúť anténu prijímača.

!

Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

!

Pripojiť zariadenie do elektrickej zásuvky v inom elektrickom obvode
ako je pripojený prijímač.

!

Konzultovať problémy s vašim predajcom alebo skúseným rádiovým
alebo televíznym technikom.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne

schválené spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na

prevádzkovanie zariadenia.

Na splnenie limitov pre triedu B Časti 15 Smernice FCC je potrebné používať

tienený kábel rozhrania.

background image

124

124

124

124 Príloha A Špecifikácie

SL